Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞeker, Dursun Zafertr_TR
dc.contributor.authorOlcan, Hülyatr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-14T14:13:35Z-
dc.date.available2015-05-14T14:13:35Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1697-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractYaşam alanlarının ve ilişkilerinin sağlıklı bir çevrede doğa ile uyumlu ve dengeli bir biçimde organize edilmesi şehircilik çalışmalarının amacını oluşturmaktadır. Yaşamın devamlılığı ekonomik, sosyal, mekansal ve çevresel sürdürülebilirliğin bir arada sağlanması ile mümkündür. Çevre duyarlı plan çalışmaları mekansal ve çevresel sürdürülebilirliğin ön koşuludur. Birbirlerine bağımlı olan bu konuların mekanda çok iyi organize edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kentsel planlamada, mekansal ve çevresel değerlerin birlikte değerlendirilerek ve koruma kullanma dengesi gözetilerek uyumlu gelişimi sağlanmalıdır. Günümüzde planlama ilkelerinin göz ardı edildiği planlama çalışmaları doğal kaynakların tükenmesine ve çevrenin tahribine neden olmaktadır. Bundan dolayı planlama çalışmalarının yeni bir biçimde ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Öncelikle planlama sürecinde yaşanan problemlerin çözümlenmesi için sistemli bir planlama sürecine ve teknolojik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla planlama sürecini her tür plan için ayrı ayrı değerlendirmek ve netleştirmek, planlama sürecinde kontrol sistemleri kurmak ve planlama çalışmalarını bilgi yönetimi ve mekansal analizlere olanak sağlayan yardımcı araçlarla desteklemek gerekmektedir. CBS, karar verme yeteneğini artıran planlamaya yardımcı bir araçtır. CBS, verilerin mekansal olarak etkin kullanımını, hızlı, güvenli ve doğru analiz edilmesini, modellenmesini ve görselleştirilmesini sağlar. Böylece planlama çalışmaları CBS ile doğru, gerçekçi ve öngörüsü yüksek bir özellik kazanır. Çevre Düzeni Planı üst ölçekteki politika ve stratejilerin mekansal indirgemesinin yapıldığı bir fiziki plandır. Çevre Düzeni Planı’nın bu özelliğinden dolayı ilk olarak planlama kademelenmesinin bu aşamasında planlama sürecini değerlendirmek ve çevre duyarlı planlama çalışmalarına başlamak gerekmektedir. Bundan dolayı tez kapsamında Çevre Düzeni Plan süreci irdelenmiş ve CBS’nin kullanım olanaklarından faydalanılarak karar verme sürecinde planlamaya ön hazırlık çalışmalarının CBS ile uygulama sistemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractOrganizing living spaces and relations as harmonious and balanced with nature in healthy environment is the aim of urban planning. The continuity of life is possible with economic, social, spatial and environmental sustainability all together. Sensitive environmental planning is the prior condition of spatial and environmental sustainability. These interrelated and dependent subjects should well organised in space. Consequently, the harmonious development of spatial and environmental values, needed to be supplied where evaluation of spatial and environmental issues should be integrated and the balance between conservation and using should be considered. Nowadays, the planning studies without any planning principles cause consuming of natural sources and destruction of nature. So, it is necessary to evaluate the planning studies in a new form. Initially, a systematic planning process aand relevant technological support is required for solving the current problem during the planning process. Therefore; the planning process should be seperately evaluated and classified for each plan, control systems is required for the planning process, and planning studies should be supported by information managemenet and tools for spatial analysis. GIS is a helpfull tool for planning which increase the ability in decision making. GIS provides fast, safe and true analysis and modelling and visualisation of spatial data. So, planning studies acquire accurate, realistic and high forecasting characteristics. Urban Development Planning is a physical planning that projects the strategies and policies of master plans. For this characteristic of Urban Development Planning, it is necessary to evaluate the planning process and take a start for sensitive environmental planning studies firsly in this phase of planning step. Therefore, in this study, The Urban Development Planning process has been examined and GIS is used for aiding desicion-makers during their pre-preparation studies of Urban Development Planning.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectcoğrafi bilgi sistemleritr_TR
dc.subjectÇevre Düzeni Planıtr_TR
dc.subjectgeographical information systemsen_US
dc.subjectUrban Development Planningen_US
dc.titleKentsel Planlamada Çevre Düzeni Plan Sürecinde Cbs Nin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation Of Gis Usage Possibilities Through The Process Of Urban Development Planningen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentGeomatik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeomathic Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.