Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16779
Title: Post dodesil benzenin yapısı ve sülfolanabilme özelliklerinin incelenmesi
Authors: Baysal, Bahattin
Beşergil, Bilsen
2094
Kimya
Chemistry
Keywords: Dodesil benzen
Post dodesil benzen
Sülfonasyon
Dodecyl benzene
Post dodesil benzene
Sulfonation
Issue Date: 1983
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Alkil-benzen sülfonatlar, lubrikasyon yağlarına temizleyici özellik kazandıran büyük molekül ağırlıklı ürünlerdir. Dodesil benzen üretimi sırasında elde edilen post dodesil benzen de bu amaçla kulla nılan ham maddelerden biridir. Bu çalışmada, Petkim Petrokimya A^Ş.'nde üretilen post dode sil benzenin lubrikasyon yağı deterjan katkı maddesi üretimine uygun yapıda olup olmadığı incelendi. Çalışmaya post dodesil benzenin fizik sel ve kimyasal özelliklerinin saptanmasıyla başlandı. Daha sonra ça lışma, post dodesil benzenin yapısal analizinin ve sülfolanma özelliği nin incelendiği, iki bölümde toplandı. Yapj.sal analiz İR spektroskopik yöntemle yapıldı. İlk aşamada post dodesil benzenin içerdiği alkilatların türleri, ikinci aşamada hu alkilatlarm miktarları saptandı. Bu bölümdeki çalışmalar, post dode sil benzenin mono-ve meta-di-alkilatlar ağırlıklı olduğunu gösterdi. Mono- ve meta-di~alkilatlarm kolay sülfolanabilen maddeler olması nedeniyle çalışma sonunda post dodesil benzenin sülfolanmaya yatkın bir ürün olduğu kanıtlandı. Çalışmanın ikinci bölümünde, post dodesil benzenin sülfonas- yon koşulları belirlendi. Bu amaçla iki ayrı. prosese göre, sülfolayıcı ve seyreltici madde konsantrasyonları değiştirilerek- sülfonasyonlar. yapıldı. Sülfonasyon ürünleri verim, molekül ağırlığı, içerdiği inorga nik asit ve sülf ulanmamış yağ miktarları yönünden incelendi. Bu bölüm deki çalışmalar ile de endüstriyel üretime yönelik sülfonasyon prosesi ve sülfonasyon koşulları saptandı.
Alkylbenzene sulphonates are high molecular weight products which impart cleaning properties to lubricating oils. By product of dodesyl benzene production, post dodesil benzene, is one of the raw materials to be used for their synthesis. Suitability of the post dodesil benzene produced by Petkim Fetrokimya A.Ş. for the production of detergent additives for lubricating oils is investigated by determining its physical and chemical properties, it's chemical structure and it's sulphonation parameters. The structure of Petkim' s post dodesil benzene is investigated by IR speccroscopy. Alkylate types are determined both, qualitatively and quantitatively by this technique. As a result of these studies it is understood that post dodesil benzene, in question consists of mostly mono and meta-di-alkyl benzenes. Since these alkylates are easily sulphonated, post dodesil benzene is defined as "suitable" for sulphonation. In the second part of our work sulphonation conditions of post dodesil benzene is investigated. For this purpose, sulphonations are carried out according to two different processes by using different consantrations of the sulphonating agent and the diluent. Products obtained' are investigated from the point of view of yield, molecular weight, ino,rganic acid content and unsulphonated oil. Thus, an industrial sulphonation process and sulphonation conditions are determined.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1983
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1983
URI: http://hdl.handle.net/11527/16779
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2094.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.