Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16103
Title: Kent Merkezlerinde Suç Korkusunun İncelenmesi: Beşiktaş Örneği
Other Titles: Investigation Of Fear Of Crime In City Centers: Besiktas Sample
Authors: Yirmibeşoğlu, Funda
Köklü, Elif
10136232
Kentsel Tasarım
Urban Design
Keywords: Suç Korkusu
Suç
Kentsel Tasarım
İstanbul
Kent Merkezi
Şehir Ve Bölge Planlama
Fear Of Crime
Crime
Urban Design
Istanbul
City Center
City And Regional Planning
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kentsel mekanların fiziksel ve sosyal yapıları, suç alanlarına veya suç korkusu oluşturacak alanlara dönüşmelerine sebep olabilir. Suç ve buna bağlı gelişen suç korkusu kentlerde yaşam kalitesini etkileyen önemli bir kentsel sorundur. Kişisel güvenlik ve suçtan korunma ihtiyacı, kentsel tasarım ve planlama yapılırken dikkate alınması gereken konular arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Tez çalışmasının amacı, kentleşme ile beraber suç mekanlarına dönüşen kent merkezlerinde en az suç olayının kendisi kadar önemli olan suç korkusunun oluşmasına sebep olan faktörleri tespit etmek ve açıklamak, suç korkusunun cinsiyetle ilişkili olarak farklılaşma biçimini ve sonuçlarını incelemektir.Bu amaç kapsamında tez çalışmasında, öncelikle temel kavramları kavramak amacıyla suç kavramı, suç korkusu, güvensizlik algısı üzerine teorik açıklamalar yapılmıştır. Sonrasında suç korkusunun kent ile ilişkisi ve suç korkusunun cinsiyet ile ilişkisini açıklamak üzere literatür çalışması yapılmıştır. Daha sonra bu konu üzerine örneklem çalışması yürütülmüştür. İstanbul’un ilçelerinde suç korkusu üzerine yapılan araştırmalar da baz alınarak, Beşiktaş ilçesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Suç korkusuna yol açan mekânsal faktörler Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi örneği üzerinden, anket çalışması ve mekan dizim yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
Physical and social structures of urban spaces can cause them to turn into crime areas or areas that can create fear of crime. “Crime” and “fear of crime” concepts are significant urban problems that affecs quality of life in cities. The need for personal security and protection from crime issues are very important to be considered when planning and designing urban areas. In the case of fear of crime, individuals may react in different ways and also preferences to use of space may be affected in different ways depending on their gender roles. Aim of the thesis is to identify and explain factors that cause fear of crime, which is as important as the crime itself, in city centers that are transformed into crime places due to urbanization and examine the differentiation of fear of crime due to gender. . In order to carry out this aim first of all, the concept of crime, the fear of crime, the sense of insecurity have been theoretically explained to understand the basic concepts. After that, a literature research was conducted to explain the relationship between fear of crime and city, and also the relationship between gender and fear of crime. Later, a sampling study on this subject was carried out. Beşiktaş district was chosen as the study area based on researches on fear of crime in the districts of Istanbul. Questionnarie method and space syntax method were used to carry out the study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/16103
Appears in Collections:Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10136232.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.