Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16102
Title: Kent Morfolojisi Ve Kültür: Anadolu Ve İtalya Kentleri Karşılaştırmalı Analizleri
Other Titles: Urban Morphology & Culture: Comparative Analyses From Anatolian And Italian Towns
Authors: Kubat, Ayşe Sema
Eskidemir, Kahraman
10136233
Kentsel Tasarım
Urban Design
Keywords: Kültür
Anadolu
İtalya
Kent Morfolojisi
Mekan Dizimi
Culture
Anatolia
Italy
Urban Morphology
Space Syntax
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, medeniyetlerin kültürel kompozisyonunun mekansal yapı üzerindeki etkisini, kent morfolojisi ve mekan dizimi yöntemiyle açıklamaktır. Bu araştırmanın altında yatan nokta, Roma İmparatorluğu döneminde İtalya yarımadasında yer alan yerleşimlerle aynı dokuya sahip Anadolu kentlerinin, Anadolu Türklerinden Osmanlı’ya kadar farklı kültürlerin yerleşmesiyle İslam etkisi altında değişmesidir. Öte yandan, Roma ve Ortaçağ dönemleri, mekansal yapılarını İtalya’nın tarihi kentlerinde sürdürmeye devam etmiştir. Seçilmiş kentlerin tarihsel haritalarına ve kent dokularını gösteren örneklemelere dayalı, morfolojik çalışma ile mekan dizimi yaklaşımıyla elde edilen matematiksel değerler arasındaki karşılıklı ilişki, bu çalışmanın metodolojisini oluşturmaktadır. Antalya – Cenova, Antakya – Verona, İznik – Lucca ve Bursa – Ravenna, çalışma doğrultusunda seçilen örnek kentlerdir ve çalışma alanları Roma İmparatorluğu dönemi sur izlerine dayanmaktadır. Kentler arasındaki eşleştirme, kuruldukları zamana, konumlarına ve yer aldıkları bölge içindeki önem ve statü gibi özel unsurlara dayanmaktadır. İlk olarak, ArcGIS programı ile oluşturulan aks haritaları ve yapı adaları haritaları, toplumun kültürel yapısını yansıtan tarihi yapıların işlendiği haritalarla birlikte incelenmiştir. Bir sonraki aşamada ise bu elde edilen bilgiler, matematiksel bakış açısı getiren bir yöntem eşliğinde, UCL DepthMap programı aracılığı ile oluşturulan segment analizine dayalı bütünleşme, tercih, kavranabilirlik ve sinerji parametreleri ile ilişkilendirilmiştir.
This study aims to explain effects of cultural composition of civilizations have, on spatial structure by urban morphology and space syntax method. The underlying point of this research is the urban fabric in Anatolian towns, built on similarities with settlements in Italian Peninsula during Roman Empire, has changed with the arrival of different cultures from Anatolian Turks to Ottomans under Islamic influence. On the other hand, Roman and Medieval periods continued to maintain their spatial structure on the historical towns of Italy. Interrelation between morphological study, based on historical maps of selected cities and illustrations that shows their structure, and quantitative values obtained through space syntax, forms the methodology of this study. Antalya – Genoa, Antakya – Verona, İznik – Lucca, Bursa – Ravenna are the examples selected through this study and the study areas are based on walls during Roman Empire. The pairing between these cities is based on the time they established and specific elements like, their location and importance in their region and their status in the state they were belong to. At first, urban block and axial maps created by ArcGIS were examined with the historical maps and historical buildings that reflects the identity of civilization in the terms of urban morphology. The axial maps were converted into segment lines with UCL DepthMap and quantitative values explaining integration, choice, intelligibility and synergy values were obtained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/16102
Appears in Collections:Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10136233.pdf7.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.