Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16051
Title: Uzay Kafes Çatı Sistemde Göllenme Stabilitesi
Other Titles: Ponding Stability On Space Truss Roof System
Authors: Piroğlu, Elişan Filiz
Aras, Aslı
10129932
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Göllenme
Uzay Kafes Çatı Sistem
Aşamalı Göçme
Ponding
Space Truss Roof Structure
Progressive Collapse
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Ülkemizde çelik yapıların tasarım ve yapım kuralları standartının taslak olarak hazırlandığı bu günlerde, bu taslak çalışmaya dahil olan çelik çatı dizaynın da gözardı edilemeyecek olan göllenme etkisi bu çalışmanın ana konusudur. Çatı sisteminin su birikmesi etkisine karşı yeterli dayanım ve rijitliğe sahip olması için gereklilikleri kapsamında literatür taraması yapılarak Haussler’ in ilk çalışmasından yani 1962’ ler den bugüne hesaplamalarda görülen amprik değişimler yapılan kabuller Bölüm 3.4’ te Göllenme Stabilitesi başlığında ele alınmıştır.Yine bölüm 3’ te göllenmenin nedenleri ve göllenmeyi önleme yöntemleri üzerinde durulmuştur. Göllenme etkisinin önlenmesi için çatı drenaj sisteminin gereklilikleri de standartlarda tariflenmiştir.Buna göre sifonik sistemlerin tam verimle çalışamadığı tıkanma, yenilenme zamanın gelmesi gibi durumlarda eski yapılarda daha çok kullanılan çörtenlerin devreye girmesi gerekliliği ve mimari detaylar oluşturulurken parapet yüksekliğinin drenaja etkisinin de gözardı edilmemesinin önemli olduğu saptanmıştır. Bölüm 5’ te nümerik analiz kısmında eğimi düşük bir çelik çatıda çalışmayan bir drenaj sisteminde göllenmenin çatı elemanlarının dayanım ve rijitliklerini nasıl kaybettirdiği linear ve non- linear hesaplar yapılarak gösterilecektir.
Ponding stability which subject is inserted into the code of steel structure design and construction drafted in our country in these days, is main concern of this study. In Chapter 3.4 at Ponding Stability topic, literature review is done about the accumulation of water in the roof system to have sufficient strength and rigidity against the action to the requirements. In 1962, Haussler is the first man who come up with the ponding stability idea. After his calculations, resarchers continue their studies up to present and some changes observed like changes in assumptions and changes in empirical formulas. In Chapter 3, causes and prevention methods of ponding is handled, too. The requirements of the roof drainage system to prevent ponding effect is identified in codes. According to the codes, there should be two system to work controlled. One is siphonic system located on the roof, the other is scuppers located at the level of roof membrane on the parapet wall. It means, in case of siphonic system failed, scuppers work properly. Height of the parapet wall that is concern for the architects can not be ignored since it has importance for the working principle of scuppers. In Chapter 5, to see how ponding triggers the roof members to loose their stiffness and strength, numerical analysis is done on the steel roof which is nearly flat. The alternate method is used for both linear and nonlinear static anaylsis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/16051
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10129932.pdf7.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.