Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1576
Title: İstanbul’da Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılımının Nüfus, İstihdam Ve Ulaşım Açısından Analizi
Other Titles: The Analysis Of The Spatial Distribution Of Land Values In Istanbul According To Population, Employment And Transportation
Authors: Dökmeci, Vedia
Keskin, Zülfiye
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Kentsel toprak rantı
Arazi değerleri
İstanbul
The rent of urban land
Land value
İstanbul
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kentsel toprak rantının mekanda yansıması olan arazi değerlerinin iyi bir şekilde analizi haksız kazançların önüne geçilmesi için gerekli olmaktadır. Bu çalışmada İstanbul’un 2006 yılına ait arazi değerlerinin mekansal dağılımı analiz edilmiştir. İstanbul’un 2000 yılına ait nüfus ve istihdam verileriyle ulaşım verileri incelenerek, bu değişkenlerin arazi değerlerine etkisi regresyon analizi aracılığıyla test edilmiştir. Regresyon sonucunda arazi değerleri ile sanayide istihdam faktörü arasında ters yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan arazi değerleriyle servis sektörü ve nüfus yoğunluğu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Ulaşım bağlantılarına uzaklık arttıkça arazi değerlerinde azalma olduğu görülmüştür. Arazi değerlerini etkileyen faktörlerin analizi, kentin sağlıklı gelişimini sağlamada yönlendirici olacaktır.
Welldone analyse of the land values which is result from the urban land rent can allow to stop the unjust gain. In this study, the spatial distribution of land values of Istanbul in 2006 is analyzed. Searching population and employment data of Istanbul in 2000 and also transportation data, it is tested the effect of these variables to land values. At the result of regression, it is appeared that there is negative relationship among industry sector and land value. On the other hand, there is positive and meaning ful relationship between service sector and land values and between population density and land values. It is observed that when the distance to transportation network increasing, land values decreasing. Analysing the factors which effect land values will provide the development of the town growth in a healthy way.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1576
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7329.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.