Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1566
Title: İstanbul İlçelerinin Alışveriş Merkezleri Açısından Potansiyellerinin Belirlenmesi
Other Titles: Description Of The Potential In Istanbul District With Respect To Shopping Malls
Authors: Dökmeci, Vedia
Arslan, Emrah
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Alışveriş Merkezi
Huff Modeli
Perakende
İstanbul
Shopping Mall
Huff Model
Retail
İstanbul
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gayrimenkul yatırımlarından olan, alışveriş merkezlerinin alan büyüklüğünün, yani potansiyelinin belirlenmesinde hangi kriterlerin önem kazandığı açıklanmış ve İstanbul örneği üzerinde detaylandırılmıştır. Potansiyelin belirlenmesinde Huff Modeli kullanılmıştır. Modelde satın alma gücü, alışveriş merkezi kiralanabilir alanı ve merkezler arası uzaklıklar veri olarak kullanılmıştır. Çalışmada, alışveriş merkezlerinin Avrupa, Türkiye ve İstanbul’daki mevcut durumları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, alışveriş merkezinin tanımı, sınıflandırılması ve yer seçimi konuları üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda, İstanbul ilçelerinin alışveriş merkezi potansiyellerine ulaşılmıştır. Hangi ilçenin kaç m² büyüklüğünde alışveriş merkezine ihtiyaç duyduğu ve hangi ilçede alışveriş merkezi fazlalığı olduğu belirtilmiştir.
In this study, the important criteria were explained in determining the area size, that is to say the potential, of the shopping centers which are among the immovable property investments and the details were provided on the example of Istanbul. Huff Model was used in determining the potential. The purchasing power, shopping center rentable area and the distance between the centers were used as data. In the study, the information is also provided about the situations of the shopping centers not only in Europe but also in Turkey and in Istanbul. In addition to this, the description, classification and the place selection of the shopping centers were mentioned. As a consequence of this study, the shopping center potentials of the districts of Istanbul were reached. The m² size of the shopping center needed for the district and the districts which there are abundant shopping centers were stated as well.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1566
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4642.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.