Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14626
Title: Normal Kuvvet Ve Eğilme Momenti Etkisi Altındaki Elemanlarda Sarılma Donatısının Etkisi
Authors: Demir, Fuat
Dilmaç, Hakan
Tekeli, Hamide
Gençoğlu, Mustafa
Issue Date: 2015
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Son yıllara kadar yürürlükte olan yönetmelikler incelendiğinde betonun gerilme şekil değiştirme dağılımı ile ilgili belirgin bir öneri bulunmamaktadır. TS-500-2000’de beton basınç bölgesindeki gerilme dağılımı için, geçerliliği deneysel verilerle kanıtlanmış herhangi bir dağılımın kullanılmasına imkan tanımaktadır. Normal kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etki diyagramının belirlenmesi genellikle basınç bölgesindeki gerilme bloğunun dağılımının eşdeğer dikdörtgen ve betonun en büyük birim kısalması 0.003 olarak alınması ile yapılmaktadır. Günümüzde yürürlükte bulunan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY’07) de, sargılı ve sargısız beton için gerilme şekil değiştirme bağıntıları verilmektedir. Bu çalışmada, DBYBHY’07 tarafından önerilen gerilme şekil değiştirme bağıntıları ve sargılı betonun en büyük beton basınç birim şekil değiştirmesi sınırları kullanılarak sarılma donatısının normal kuvvet ve eğilme momenti karşılıklı etki diyagramına olan etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemelerde bu amaç için hazırlanmış fortran dilindeki bilgisayar programı kullanılmıştır.
It can be seen that there was no limitation about stress strain relationship in the codes until the last decade. In TS-500-2000 code, it is assumed that any stress distribution shape based on experimental research results can be used in the analyses. Generally, maximum strain of concrete is assumed as 0.003 and stress distribution was taken as rectangular block shape in many studies. Until recently, there was no given on the equations of stress strain relationship in the code (TS 500). In the revised Turkish Earthquake Code 2007 (TEC), the equations related the stress strain relationship for confined and unconfined concrete is given. In this study, it is investigated that confined effect on the behavior of combined effect of reinforced concrete elements by considering the equations for the stress strain relationship given in TEC. In the analyses, a computer program written in Fortran code is used.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14626
Appears in Collections:19. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048_demir.pdf679.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.