Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14409
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSalman, Sakine Yıldıztr_TR
dc.contributor.authorGümüşlü, Seda Nehirtr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2017-05-26T16:22:25Z-
dc.date.available2017-05-26T16:22:25Z-
dc.date.issued2015-10-22tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14409-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014en_US
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında, Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Cankurtaran Köyü, Köyiçi Mevki 1840 parselde konumlanan Cankurtaran Köyü Camisi incelenmiştir. Bu çalışmada caminin tarihi ve mimari özellikleri araştırılarak, yapının mevcut durumu ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynak araştırmaları, geçmiş dönem onarım belgeleri, yapıdaki veriler göz önünde bulundurularak yapının restitüsyon projesi hazırlanmış, önerilen koruma projesi ışığında gerekli müdahaleler yapılarak yapının varlığını sürdürebilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır. Tez konusu caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte mimari üslubundan 19.yy'da yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede civar köylerde bu nitelikte bir cami bulunmamaktadır. Yapı 1996 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma II. Kurulu tarafından tescillenmiştir. Bu çalışmada caminin köy ve bölge açısından önemi ve anlamına değinilmiş, iç anadolu kırsalında tez konusu yapı gibi nitelikli kültür varlıklarının korunması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalar, analitik belgeleme çalışmaları, literatür araştırmaları doğrultusunda elde edilen veriler ışığında bir değerlendirme yapılarak, yapının korunması, yaşatılması için önerilen uygulamalar açıklanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractCankurtaran Village Mosque which is located on 1840 parcel of Köyiçi district, Cankurtaran (Kazıklı) Village, is studied in this research. In this research, the current state of the building is documented by investigating the historical and architectural features of the mosque. The restitution projects are prepared based on various written and oral sources, repair documents of the previous period and the traces which are observed on the building. Considering all these datas, the restoration projects are prepared. The main purposes of these project to survive the building and be passed on to future generations by realizing the recommended protective interventions. The date of construction of the Cankurtaran Village Mosque is not clearly known. Considering the architectural features, it is estimated that the mosque was built in the 19th century. There is not any mosque which is qualified and the same scale as the thesis topic mosque in the surrounding area. The mosque has been certified as cultural property in 1996. In this study, the importance of the mosque for the village and the region is stated and focused on the necessity of the protection of cultural properties like Cankurtaran Village Mosque. Researches, analytical documentation studies, literature studies in the light of the data obtained in accordance with an evaluation was made. As a result of evaluation, the suggestions about protection and survive the building to be passed on to future generations are discussed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKeskintr_TR
dc.subjectCamitr_TR
dc.subjectKültür Varlığıtr_TR
dc.subjectRestorasyontr_TR
dc.subjectKeskinen_US
dc.subjectMosqueen_US
dc.subjectCultural Propertyen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.subjectConservationen_US
dc.titleKeskin-cankurtaran Köyü Camisi Koruma Projesitr_TR
dc.title.alternativeKeskin-cankurtaran Village Mosque Conservation Projecten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10036965tr_TR
dc.contributor.departmentMimarlıktr_TR
dc.contributor.departmentArchitectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10036965.pdf18.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.