Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14409
Title: Keskin-cankurtaran Köyü Camisi Koruma Projesi
Other Titles: Keskin-cankurtaran Village Mosque Conservation Project
Authors: Salman, Sakine Yıldız
Gümüşlü, Seda Nehir
10036965
Mimarlık
Architecture
Keywords: Keskin
Cami
Kültür Varlığı
Restorasyon
Keskin
Mosque
Cultural Property
Restoration
Conservation
Issue Date: 22-Oct-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında, Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Cankurtaran Köyü, Köyiçi Mevki 1840 parselde konumlanan Cankurtaran Köyü Camisi incelenmiştir. Bu çalışmada caminin tarihi ve mimari özellikleri araştırılarak, yapının mevcut durumu ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynak araştırmaları, geçmiş dönem onarım belgeleri, yapıdaki veriler göz önünde bulundurularak yapının restitüsyon projesi hazırlanmış, önerilen koruma projesi ışığında gerekli müdahaleler yapılarak yapının varlığını sürdürebilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır. Tez konusu caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte mimari üslubundan 19.yy'da yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede civar köylerde bu nitelikte bir cami bulunmamaktadır. Yapı 1996 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma II. Kurulu tarafından tescillenmiştir. Bu çalışmada caminin köy ve bölge açısından önemi ve anlamına değinilmiş, iç anadolu kırsalında tez konusu yapı gibi nitelikli kültür varlıklarının korunması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalar, analitik belgeleme çalışmaları, literatür araştırmaları doğrultusunda elde edilen veriler ışığında bir değerlendirme yapılarak, yapının korunması, yaşatılması için önerilen uygulamalar açıklanmıştır.
Cankurtaran Village Mosque which is located on 1840 parcel of Köyiçi district, Cankurtaran (Kazıklı) Village, is studied in this research. In this research, the current state of the building is documented by investigating the historical and architectural features of the mosque. The restitution projects are prepared based on various written and oral sources, repair documents of the previous period and the traces which are observed on the building. Considering all these datas, the restoration projects are prepared. The main purposes of these project to survive the building and be passed on to future generations by realizing the recommended protective interventions. The date of construction of the Cankurtaran Village Mosque is not clearly known. Considering the architectural features, it is estimated that the mosque was built in the 19th century. There is not any mosque which is qualified and the same scale as the thesis topic mosque in the surrounding area. The mosque has been certified as cultural property in 1996. In this study, the importance of the mosque for the village and the region is stated and focused on the necessity of the protection of cultural properties like Cankurtaran Village Mosque. Researches, analytical documentation studies, literature studies in the light of the data obtained in accordance with an evaluation was made. As a result of evaluation, the suggestions about protection and survive the building to be passed on to future generations are discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/14409
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10036965.pdf18.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.