Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13997
Title: Modern Betonarme Mınareler Içın Ölçeklı Gerçek Deprem Kayıtlarının Ve Türk Deprem Yönetmelığı (DBYBHY, 2007) Tasarım Spectrum Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison Of Scaled Real Strong Motions And Turkish Earthquake Design Spectrum For Modern Reinforced Concrete Minarets
Authors: Gençoğlu, Mustafa
Dehghanian, Keyvan
10089907
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Keywords: Modern Betonarme Minareler
Elastik Analiz
Gerçek Deprem Kayıtları
Scaled Real Strong Motions
 Modern Reinforced Concrete Minarets
Elastic Analysis
Issue Date: 19-Oct-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türkiye’nin deprem fay hatlarının yoğun olduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu yüzden olası bir depreme karsı her an hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Türkiye’de belli aralıklarla deprem yönetmelikleri çıkarılmıştır. 1997 ABYYHY yönetmeliğinden önce yapılan binalar ve yüksek yapılar genellikle deprem performansı açısından yetersiz kalmaktadır. Depreme hazırlık açısından, ülke olarak, yapabileceğimiz en faydalı is, düşük deprem performanslı bu binaların performanslarını değerlendirmek ve gereken değişiklikleri tasarımlarında yapmaktır. Yapısal analiz ve hesaba dayalı olanaklardaki hızlı gelişmeler sonucu zaman, tanım alanında hesap yöntemleri, sismik analizde ve yapıların tasarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri, yönetmelik gereksinimlerini karşılayan deprem kayıtlarının teminidir. Deprem ivme kayıtları üç kaynaktan elde edilebilir: 1) Tasarım ivme spektrumu uyumlu yapay kayıtlar, 2) Simule edilmiş (benzeştirilmiş) kayıtlar ve 3) Deprem esnasında kaydedilen ivme kayıtlarıdır. Mevcut olan kuvvetli yer hareketi veri bankalarının her geçen gün zenginleşmesi ve bunlara ulaşmanın ilerleyen teknoloji ile birlikte daha da kolaylaşması, gerçek depremlerden alınan kayıtların kullanılması ve ölçeklenmesini en güncel araştırma konularından biri haline getirmiştir. Bu çalışmada, uygun kuvvetli yer hareketi kayıtlarının seçilmesi için önerilen temel yöntemler ve kriterler ortaya konulmaktadır. Türkiye Deprem Yönetmeliği’nde (DBYBHY, 2007) tanımlanan uyum kriterlerine ve yerel zemin sınıflarına göre seçilen kayıtlar, zaman tanım alanında ölçekleme yöntemleri kullanılarak önerilen tasarım ivme spektrumlarıyla eşleştirilmeye çalışılmakta ve farklı zemin tipleri için en iyi uyumu sağlayan gerçek kayıtlar seçilmektedir. Yapısal analiz ve hesaplama cihazların hızlı gelişmeler nedeniyle, analiz için gerçek deprem kayıtlarını kullanımı, sismik analiz ve yapıların tasarımında daha yaygın hale gelmektedir. Böyle bir analizin en önemli konulardan biri, tasarım kod gereklerinin ve zemin tipini karşılayan uygun ivme kayıtlarının seçilmesidir. Mevcut kuvvetli yer hareketi veri tabanı artışı nedeniyle, Gerçek Güçlü kaydedilen ölçeklenmiş kuvvetli yer hareketi kullanımı en güncel araştırma konularından biri haline gelmiştir. Bina yapılarının analizinde zaman tanım alanında hesap yöntemi üniversitelerde araştırma için oldukça uzun bir süredir kullanılmaktadır. Zaman tanım alanı yönteminin Eşdeğer statik kuvvet yöntemine göre analiz karşılaştırıldığında avantajı göz önüne alınıp, Türkiye Ulusal Yapı ve dünyadaki diğer modern bina kodları sismik bölgelerde bulunan binaların belirtilen türde tasarımında zaman tanım alanı analizi kullanılmasını gerektirir. Zaman tanım alanı analizi kullanımında önemli konulardan biri olarak kabul konumu tasarım spektrumu ile uyumlu olacak şekilde sismik titreşim (yani, İvme) seçimi ve ölçekleme ile ilgilidir. Şu anda, iki kayıt (yani, "gerçek") ivme ve yapay ivme deprem analizlerinde kullanılır. Bu çalışmanın amacı, sismik titreşim seçimi ve ölçekleme etkisini yeni bir betonarme Minare üzerinde araştırmaktır. Tasarlanmış toplam 90 metre yüksekliğinde betonarme Minare, İstanbul’da (yüksek sismik bölge) bulunmakta ve bu çalışmada kullanılmıştır. Beş set sismik titreşim analizde kullanılmıştır - Farklı yöntemlerle elde edilen 5 set "gerçek" ivme. Tüm setleri İstanbul için tasarım spektrumu ile uyumlu olacak şekilde ölçeklendirildi ve hesaba dâhil edildi. Yüksekliğinde tepe noktasında yer değiştirme ve geçiş bölümlerinde momentler ve kesme küvetleri parametre olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ölçekli gerçek kayıt setlerinde bina yapılarının zaman alanı analizinde kullanım için tercih edilmesidir. Bu tür kayıtlar mevcut değilse, o zaman bölgesel sismik özelliklerine göre simüle edilmiş ivme setleri kullanılmalıdır. Bu çalışmada, günümüzde yapılan modern betonarme minarelerin Türk deprem yönetmenliği tasarlanıp, gerçek ivme kayıtları ile karşılaştırilmasi için temel metodolojileri ve kriterleri özetlenmiştir. Zaman alanı ölçekleme işlemi farklı sismik bölgelerde ve zemin tipleri için Türk deprem kodunda (DBYBHY, 2007) verilen önerilen elastik tasarım spektrumu ile uyumlu ölçeklenmiş gerçek kayıtları kullanılır. Deprem büyüklüğü, odak mekanizması ve saha koşullarına bakarak en iyi uyum sağlayan yer hareketleri seçilir ve analiz koşullarını sağlanmıştır ve minare performansı her kayıt için değerlendirilmiştir.
Due to rapid developments in structural analysis and computational facilities, using real Earthquake records for analysis is becoming more common in seismic analysis and design of structures. One of the crucial issues of such analysis is the selection of acceleration time histories to satisfy design code requirements and soil type at a specific site. In literature, there are three sources of acceleration time histories: design response spectrum compatible artificial records, synthetic records obtained from seismological models and Strong Motion Records recorded in real earthquakes. Due to the increase of available strong ground motion database, using and scaling real recorded Strong Motion Records is becoming one of the most contemporary research issues in this field. Time history-analysis of building structures have been used for a quite long time for research at universities. Considering the advantage of time-history analysis relative to the equivalent static force method, the National Building of Turkey and other modern building codes around the world require the use of time-history analysis in the design of specified types of buildings located in seismic regions. One of the main issues in the use of time-history analysis is related to the selection and scaling of the seismic excitations (i.e., accelerograms) to be compatible with the design spectrum for the location considered. Currently, both recorded (i.e., “real”) accelerograms and artificial accelerograms are used in the analysis. The objective of this study is to determine the effects of the selection and scaling of seismic excitations on the response of reinforced concrete Minarets. Four cases of reinforced concrete Minaret with the total height of 90 and 71 meters, designed for Istanbul (high seismic zone) was used in this study. Four sets of seismic excitations were used in the analysis – 4 set of “real” accelerograms, obtained by different methods. All sets were scaled to be compatible with the design spectrum for Istanbul. Drifts Along the height and Moments on transition sections were used as response parameters. The results from the linear analysis show that the type of the excitation set affects both the Drifts Along the height and the Moments on transition sections significantly. Based on the results from this study, sets of scaled real records are preferred for use in time-history analysis of building structures. If such records are not available, then sets of simulated accelerograms based on the regional seismic characteristics should be used. In this study, basic methodologies and criteria for selecting strong ground motion time histories are discussed and summarized as well as some scaled records are used for comparison with the Turkish code for the Modern day Reinforced concrete minarets. The time domain-scaling procedure is utilized to scale, the available real records to match the proposed elastic design spectrum given in the Turkish earthquake code (TEC, 2007) for different seismic regions and soil types. The best-fitted ground motion time histories are selected and classified taken into account the earthquake magnitude, focal mechanism and site conditions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/13997
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10089907.pdf6.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.