Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12632
Title: Çamlıhemşin Yöresinde Sosyo-kültürel Değişim Bağlamında Yayla Göçü, Yayla Şenlikleri, Düğün Ve Horon
Other Titles: Pasture Migration, Pasture Festivals, Wedding And Horon In Çamlihemşin Region In The Context Of Socio-cultural Change
Authors: Murtezaoğlu, Serpil
Köseoğlu, Mustafa Egemen
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Sosyoloji
Düğün
Horo
Kültü
Modernleşme
Rize-Çamlıhemşin
Sosyokültürel değişme
Yaylalar
Şenlikler
Sociology
Wedding
Horon
Culture
Modernization
Rize-Çamlıhemşin
Socio-cultural change
High plateu
Festivals
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Modernizm bir dünya görüşü olarak, dünyanın her yerine ulaşmış olup, toplumsal yaşamın örgütleniş biçimini değiştirmiş ve sosyo-kültürel değişimlere yol açmıştır. Bu durum geleneksel toplumlardaki geleneğe ait unsurların, değişmesine ya da yok olmasına sebep olmuştur. Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada üzerinde durulan temel konu; Rize-Çamlıhemşin yöresinde, sosyo-kültürel değişimle beraber gerçekleşen değişimlerin, yörenin geleneksel kültüründe, yayla göçü, yayla şenlikleri, düğün ve Horon üzerinde yaşanan değişimlerin nedenlerini ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda, yaşanan değişim ve nedenleri araştırılırken, bir yandan değişimleri gerçekleştiren temel etkenlerin bu alanlarda yarattığı biçimsel, işlevsel ve şekilsel değişim gözlemlenmiş, diğer yandan ise alan araştırmasındaki görsel kayıtlar ve yöre insanlarının anlatımları, kaynak olarak kullanılarak, hem geçmişteki durumun hem de günümüzdeki durumun ortaya konulması amaçlanmıştır.
As a philosophy, modernism has reached all over the World, changed the way the organization of the social life and led to socio-cultural changes. This situation caused changing or disappearing of elements that belong to tradition. In this study which prepared as a master thesis, the objective and key issues are to exhibit the causes of alteration that took place in the traditional culture of the Rize-Çamlıhemşin region such as pasture migration, pasture festivals, wedding and Horon. In this contex while investigating of the alteration and it reasons, the formal, functional and conformational changes have been observed, the field reserch records and the descriptions of local people have been used as a source to define both the past and the present situations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12632
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415091042.pdf8.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.