Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12582
Title: Ardahan Türkmenleri Müzik Geleneği
Other Titles: Music Tradition Of Ardahan Turkmens
Authors: Şenel, Süleyman
Yılmaz, Bülent
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Ardahan
Gelenekler
Müzik
Müzik kültürü
Tarih
Türkmenler Yüksek Lisans Türkçe 2010 176 s.
Music
Ardahan
Traditions
Music
Music culture
History
Turkomans Yüksek Lisans Türkçe 2010 176 s.
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Ardahan Türkmenleri Müzik Geleneği adlı çalışmamızın ilk bölümünde, bölgeye ait coğrafi ve tarihi bilgiler, Türkmenlerin Orta Asya'dan Anadolu'ya yapmış oldukları göçler, Türkmen kelimesinin anlamı ve Akkoyunlu Devleti döneminde Maraş bölgesinden Ardahan'a getirilişleri açıklanmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde, bölge müzik kültürü incelenmiştir. Sırası ile Türkmenlerin sosyal yapıları ve sosyal yapının müzik kültürü üzerindeki etkileri, bölge ezgilerinin özellikleri, âşıklık geleneği, komşu müzik kültürleriyle yaşanan etkileşimin bölge müzik kültürüne yansımaları ve bölge kültürel yaşamında müziğin var olduğu ritüeller içerisinde yer alan ezgi yapıları açıklanmıştır. Çalışmamızın son bölümünde, sanayileşmeye sonucunda değişen sosyo-kültürel yapı içerisinde yöre müziğinin günümüzde bürünmüş olduğu şekli açıklanmıştır.
On the first part of our work, ?Music Tradition of Ardahan Turkmens?, region?s geographical and historical information, Turkmens? immigrations from Middle Asia to Anatolia, the word ?Turkmen? and Turkmens? removal at the time of Akkoyunlu Government, are explained. Secondly, region?s music culture is examined. In sequence, Turkmen?s social structure and its effect on music culture, region?s melody features, bard tradition, reflections of interaction with neighborhood music cultures, rituals including music in the region?s cultural life and the musical structures within these rituals were explained. Lastly, region?s music which shaped with socio-cultural structure is explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12582
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415051005.pdf5.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.