Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12549
Title: İnce Sinüzoidal Gövdeli Çelik I Kesitlerden Oluşturulan Bir Kolon-kiriş Birleşiminin Davranışı
Other Titles: Performance Of A Beam-to-column Connection Of Thin Sinusoidally Corrugated Web I Sections
Authors: Yardımcı, Nesrin
Aydın, Recep
10044224
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Keywords: Kiriş-kolon birleşimi İnce sinüzoidal gövdeli Çelik I Elemanlar Panel Bölgesi
Beam-column collection Beam to Column Connecion of Corrugated Web I Sections Panel Zone
Issue Date: 11-Jul-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, ince cidarlı sinüzoidal gövdeli çelik I elemanlardan oluşturulan moment aktaran alın plakalı kolon-kiriş birleşimleri farklı panel bölgesi uygulamaları için deneysel ve kuramsal olarak incelenmiştir. Panel bölgesinin oluşturulmasında uygulanan farklı yaklaşımların kolon-kiriş birleşimlerinin genel davranışı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kullanılan düzlem levhadan oluşturulmuş panel bölgelerinin davranışı, çapraz elemanlar kullanılarak oluşturulan panel bölgesi davranışı ile karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmada, 6 adet 1/1 ölçekli kolon–kiriş birleşim bölgesi İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında iki yönlü tekrarlı yerdeğiştirme çevrimleri etkisinde incelenmiştir. ABAQUS yazılımı kullanılarak tüm numunelerin sonlu eleman modelleri oluşturulmuş ve kuramsal analizleri yapılmıştır. Kuramsal olarak elde edilen yük-yerdeğiştirme ve moment-dönme ilişkilerinde, başlangıç rijitliği, akma dayanımı, akma sonrası rijitlik ve boşaltma kolu deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar ile yeter derecede yakındır.
In this study, the beam-to-column connections of sinusoidally corrugated web I sections have been studied for distinct panel zone applications by means of the experimental and analytical methods. It has been aimed to determine the effects of different techniques used in the erection of the panel zones on the general behavior of the beam-to-column connection. In this context, the behavior of the panel zones made of somewhat thick flat plate which represents the current construction practice is compared with the behavior of the panel zones consisting of the diagonal braces. In the experimental study, six dissimilar 1/1 scaled beam-to-column connections have been tested for cyclic displacement reversals at the Structural and Earthquake Engineering Laboratory of Istanbul Technical University (ITU). Finite element model of all specimens are generated by using the ABAQUS software and quite a lot of analyzes are accomplished. The initial stiffness, yield strength, post-yield stiffness and descending branch in the analytical load-displacement and moment-curvature relations are in good agreement with the experimental results.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/12549
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10044224.pdf11.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.