Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12501
Title: Sabahattin Eyüboğlu’nun Sanat Ve Sanat Tarihine Bakışının Yazıları Üzerinden Değerlendirilmesi
Other Titles: Analysis Of Sabahattin Eyuboglu’s Writings Over His Prospects On Art And History Art
Authors: Ağır, Aygül
Savas, N. Figen
326679
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Sanat Tarihi
Alman resim sanatı
Alman sanatı
Joseph Beuys
Resim sanatı
Sanat
Sanat eserleri
Şamanizm
Anadolu uygarlıkları
Belgesel film
Sabahattin Eyüboğlu
Resim sanatı
Sanat
Sanat eleştirisi
Sanat eğitimi
Sanat tarihi
Fine Arts
Art History
German picture art
German art
Joseph Beuys
Painting art
Art
Artistic works
Shamanis
Anatolian civilizations
Documentary film
Sabahattin Eyüboğlu
Painting art
Art
Art criticism
Art education
Art history
Issue Date: 2012
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Tezin konusu Sabahattin Eyüboğlu'nun, kişiliği ve çalışmaları çerçevesinde sanata ve sanat tarihine bakışını incelemek ve onun bakışıyla genel anlamda sanat, özel anlamda ise resim sanatını yazıları üzerinden, Cumhuriyet'in ilk altmış yılındaki gelişimini, göz önünde bulundurarak değerlendirmektir. Çalışmada, Eyüboğlu'nun çok yönlü kimliği temelinde, sanata (özellikle resim) ve sanat tarihine bakışı, sanatı Batı'daki temel öğretileri ile ele alışı incelenmiştir. Türk düşünce, sanat, edebiyat, eğitim dünyası için oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Kendi ürettiği ya da Türkçe'ye, Türkiye'ye farklı dil ve kültürlerden kazandırdığı onlarca yazılı, görsel eserin tamamında onun bu önemi, açık ve net olarak görülmektedir. Dönemi için olduğu kadar bugün için de değer taşıyan tüm çalışmalarının temelindeki öz, hümanistliğidir. Eyüboğlu'nun yaşam felsefesinin eserlerine, öğrencilerine, dostlarına yansımasına bakıldığında evrensel bir kimlik olduğu görülmektedir. Eyüboğlu, Anadolu uygarlıkları, folkloru ve sanatı ile yakından ilgilenmiştir. El değmemiş Anadolu'yu -aydınlar arasında o dönem başlayan bir uyanış çerçevesinde- karış karış dolaşmış, belgesel filmler ve slaytlar çekmiştir. Yakın arkadaşları Halikarnas Balıkcısı ve Azra Erhat ile birlikte, ?Mavi Yolculuk? kavramını ortaya atmış, tüm Ege uygarlıklarını araştırmıştır. Sanatsal bağlamda, Anadolu'nun çeşitli yörelerine geziler yapmıştır; bu gezilerde yaptığı belgesel filmleri ve Anadolu sanatı keşifleri incelenmiştir.
The subject of this thesis is observing Sabahattin Eyuboglu?s prospects on arts and art history and evaluating the development of arts in general and painting in particular within the history of the Republic. In this work, it is a fact that we must not ignore Eyuboglu's prospect on art (especially painting) and art history, consideration of arts with the basic Western doctrines through his sophisticated identity. For Sabahattin Eyuboglu carries various hats such as linguist, translator, academician, art critic. Sabahattin Eyuboglu, who found humanism as the core dynamism for the development of Western arts and literature, sees humanism as an indispensible basis and a direction to follow for the Turkish arts and literature. He stands at a very important point for Turkish thought, art, literature, education world with his personality combining all these aspects as a whole. His importance is clearly and openly obvious in all of the numerous written and visual works he created or that he presented to Turkish and Turkey from different languages and cultures. The basis for the fundamentals of all his works, which are as important and special they were for the past as for today, is his humanistic approach. The importance that he gave to Anatolia, Anatolian civilizations, folklore and arts is huge. It was Sabahattin Eyuboglu who first traveled the untouched Anatolia - within an awakening that emerged among the intellectuals at that time - inch by inch and took documentary films and slides. With his close friends Halikarnas Balıkcısı and Azra Erhat, he brought up the concept of ?The Blue Voyage? and opened the door to all Aegean civilizations. Because of this, it is necessary that we observe those documentary films and discoveries of Anatolian art for the purpose of our research.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12501
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
402911009.pdf12.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.