Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12466
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBiçer, İsmail Hakkıtr_TR
dc.contributor.authorAlbayrak, Ruşen Ahmettr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-03T13:13:52Z-
dc.date.available2017-01-03T13:13:52Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12466-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007en_US
dc.description.abstractTeknoloji kullanımının yaygınlaştığı ve kolaylaştığı bir ortamda, yeni bilgi teknolojilerinin kuruluşlara kazandırabileceği rekabetsel üstünlük, ancak bilgi veya teknolojinin etkin yönetilmesiyle elde edilebilir. Modern örgütsel yapılanmalarda, kuruluşların bilişim sistem ve teknolojilerinin yönetiminden, Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticileri (BSÜDY / Chief Information Officer - CIO) sorumludur. Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticisi'nin kaynaklarda geçen rolleri, kurumların bilişim teknolojisi ve sistemleri yönetiminin gelişim sürecini göstermesi açısından da önem arzetmektedir. Çeşitli ülkelerde yapılmış çalışmalarda, bilişim sistemleri yöneticisinin kişisel özellikleri, örgütsel yapılanmadaki yeri ve çalıştığı kuruluşun Bilişim Sistemleri gelişmişlik düzeyinin yönetici rollerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Gottschalk'ın (2002) Norveç'te yaptığı çalışmada kullandığı modelden yola çıkarak, Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticisi'nin rollerini ve bu rolleri etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Esinlenilen modelden farklı olarak, BSÜDY'nin bilişim sistemleri yönetim öncelikleri de bilişim sistemleri yönetici rollerini etkileyen ikinci bağımsız değişken olarak çalışmaya ilave edilmiştir. Yönetim öncelikleriyle güçlendirilmiş yeni model, Türkiye'de finans, sanayi ve kamu sektörlerinde görev yapan 130 BSÜDY üzerinde test edilmiştir. Veriler, güncel yazın incelenerek hazırlanan bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Soru formunda yer alan ifade grupları, önceki çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış ölçekler temel alınarak geliştirilmiştir. Toplanan veriler, betimleyici faktör analizlerinden sonra regresyon analizi yapılarak incelenmiş, modelin içerdiği unsurlar arasındaki ilişkiler açığa çıkarılarak daha önce yapılmış çalışmalarla benzerlikler ve farklılıklar tanımlanmıştır. Yeni model; yazın incelemesinde yer alan çalışmalarda kullanılan modellere ek olarak, BSÜDY rollerine BS yönetim önceliklerinin etkisini de ele almış ve Türkiye örnekleminde rollerdeki değişikliği açıklamada daha başarılı bir sonuç vermiştir. Araştırmanın yapıldığı sektörlerdeki BS yönetim öncelikleriyle ilişkili olarak; kaynak sağlayıcı, girişimci ve lider gibi BS biriminin iç işleyişiyle ilgili BSÜDY rollerinin ön plana çıktığı; dış temsilci, takipçi ve sözcü gibi dışa dönük rollerin ise göreceli olarak daha geri planda kaldığı bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe competitive advantage that new information technologies would bring into companies can be obtained through effective IT management while technology use becomes more common and easier for all companies. Chief Information Officer (CIO) is in charge of managing Information Systems (IS) and Information Technologies (IT) in the modern organizational structure. The roles of CIO cited in the IS management literature are very important as those roles also refer to the development stage of IS/IT management. Previous research on CIO roles conducted in different countries by analyzing CIO?s personal characteristics, position in the organization and IT maturity level of the organization were reviewed to identify their influence on CIO roles. The aim of this study is to introduce CIO roles and the factors that affect CIO roles by using the model used by Gottschalk (2002) in Norway. In addition to the model adapted from previous research, the management priorities of CIO were added into the study as another independent variable. New model with the management priorities was tested on 130 CIOs from finance, industry, and government sectors in Turkey. Data was collected with a questionnaire prepared upon comprehensive literature review. The expression patterns of the questionnaire were based on the previous studies in which their validity and reliability were already approved. The collected data was examined with the explanatory factor analysis followed regression analyses. The relationships among the elements in the model were clearly stated and also compared with previous studies. Thus, the similarities and differences were described. The new model included the impact of IT management priorities on CIO roles and results explained the variance in CIO roles in Turkish sample better comparing to models used in previous research. CIO roles related to internal activities of IT department (resource allocator, entrepreneur and leader) have been found relatively more important than the roles related to external activities (liaison, monitor and spokesman) with respect to IT management priorities in the sectors researched in this study.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.subjectBilim ve Teknolojitr_TR
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBilgi sistemleritr_TR
dc.subjectBilgi teknolojisitr_TR
dc.subjectBilgi yönetim sistemitr_TR
dc.subjectBilgi yönetim sistemitr_TR
dc.subjectBilgi yönetimitr_TR
dc.subjectBilişim sistemleritr_TR
dc.subjectBilişim teknolojisitr_TR
dc.subjectYönetim bilgi sistemleritr_TR
dc.subjectInformation and Records Managementen_US
dc.subjectScience and Technologyen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectInformation systemsen_US
dc.subjectInformation technologyen_US
dc.subjectInformation management systemen_US
dc.subjectInformation management systemen_US
dc.subjectInformation managementen_US
dc.subjectInformation systemsen_US
dc.subjectInformation technologyen_US
dc.subjectManagemen information systemen_US
dc.titleBilişim Sistemleri Gelişmişlik Düzeyi Ve Yönetim Önceliklerinin Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticisinin Rollerine Etkisi: Finans, Sanayi Ve Kamu Sektörlerinde Bir İncelemetr_TR
dc.title.alternativeThe Impact Of Information Systems Maturity And Management Priorities On Cio Roles: A Study On Finance, Industry And Goverment Sectors Of Turkeyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID227573tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.contributor.departmentManagementen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000126925001.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.