Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12444
Title: A Decomposition Analysis Of Labor Force Participation Trends In Turkey: 1988-2006
Other Titles: Türkiye'de İşgücüne Katılım Eğilimlerinin Bir Ayrıştırma Analiz : 1988-2006
Authors: İlkkaracan, İpek
Değirmenci, Serkan
239034
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İş gücü arzı
İş gücü piyasası
Economics
Labour Economics and Industrial Relations
Labour supply
Labour market
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Son yirmi yıllık dönemde Türkiye'de işgücüne katılım oranı sürekli azalan bir eğilim izlemiştir. İşgücü piyasasının genel ortalama oranı düşmekteyken, kır-kent veya erkek-kadın gibi farklı nüfus grupları arasında katılım dinamiklerinde önemli farklılıklar vardır. Türk işgücü piyasası önemli ölçüde kadınlarınkinden yüksek erkek işgücüne katılım oranları ve kentsel kesimden yüksek kırsal kesim işgücüne katılım oranları ile karakterize olmuştur. Bu çalışma Türkiye'deki farklı nüfus grupları için 1988-2006 periyodunda işgücüne katılımın belirleyicilerindeki değişimleri araştırmaktadır. Ampirik analizlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 1988, 2000 ve 2006 Hanehalkı İşgücü Anketlerinin mikro verileri kullanılmaktadır. İlk olarak, logit regresyon modelleri ile çalışma çağı nüfusunun işgücüne katılımını etkileyen faktörler tespit edilmektedir. Daha sonra, ampirik analizlerle, kentsel kesim erkek ve kadın alt örneklemlerine odaklanılmakta ve 1988-2006 periyodunda bu alt örneklemler arasındaki işgücüne katılım olasılıkları farklılaşmalarının kaynaklarına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu farklılaşmaları araştırmak için lineer olmayan bir ayrıştırma analizi kullanılmaktadır. Logit regresyon tahminleri göstermektedir ki yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, hanehalkı reisi olma, hanede 14 yaşından küçük çocuğun varlığı ve hanehalkı büyüklüğü gibi faktörler bütün çalışma çağı nüfusunun işgücüne katılımının anlamlı belirleyicileridir. Bu faktörlerin marjinal etkileri ne var ki, kentsel kesim erkek ve kadınları için oldukça farklılaşmaktadır. Bu belirleyicilerin etkileri zaman içinde değişmektedir. Ayrıştırma analizlerinin sonuçlarına göre, kentsel kesim erkek ve kadınları arasındaki işgücüne katılım olasılıklarındaki farkın zamanla azaldığını buluyoruz. Cinsiyete dayalı katılım farkının daralmasında, kadınların işgücüne katılma olasılıklarındaki artışın yanında, erkeklerin katılma olasılıklarındaki düşüş oldukça etkili olmuştur. Ayrıştırma analizi gösteriyor ki modelimize dâhil ettiğimiz açıklayıcı değişkenlerdeki (yani gözlemlenebilen ve ölçülebilen faktörlerdeki) değişimler, 1988-2006 periyodunda işgücüne katılım eğilimlerindeki gözlemlenen değişimlerin sadece kısıtlı bir açıklamasını sağlıyor. Zaman içinde işgücüne katılım eğilimlerindeki değişimin önemli bir bölümünün katsayılardaki değişim yani ?açıklanamayan? kısımdan dolayı olduğunu buluyoruz.
The labor force participation rate in Turkey has witnessed a steady decline in the last two decades. While the average values for the labor market have been declining, there have been substantial variations in the dynamics of participation amongst different sectors of the population, including rural-urban dynamics and male-female dynamics. The Turkish labor market is characterized by substantially higher male LFP rates than female and higher rural LPF rates than urban. This study aims to explore the changes in the determinants of labor force participation in Turkey for different population groups during the years 1988 to 2006. The micro data of 1988, 2000, and 2006 Household Labor Force Surveys executed by TURKSTAT were employed in the study?s empirical analyses. The first step entailed the determination of factors affecting the participation of the working age population in the labor force by means of logit regression models. Then via empirical analyses, the urban male and female subsamples were examined, and the study attempts to bring to light the differentiations in labor force participation probabilities among these subsamples for the period 1988 to 2006. A non-linear decomposition analysis has been employed to explore these differentiations. Logit regression estimations show that factors like age, education level, marital status, whether or not one is head of a household, the presence of children below the age of 14, and household size are significant determinants of labor force participation for all of the working age population. The marginal effects of these factors however, differ substantially for urban males and females. The effects of these determinants change over time. According to the results of the decomposition analyses, we find that the difference between the labor force participation probabilities of urban males and females has decreased over time. In addition to the increase in the labor force participation probabilities of women, the decrease in male participation probabilities has been notably influential in the narrowing of the gender-based participation gap. Decomposition analysis shows that the changes in the explanatory variables included in our model (i.e. the observable and measurable factors) provide only a limited explanation of the observed changes in LFP trends in the 1988-2006 period. We find that a substantial portion of the change in LFP trends through time is due to changes in the coefficients i.e. the so-called ?unexplained? part.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12444
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412071021.pdf775.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.