Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12339
Title: Yenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:ispanya Örneği
Other Titles: Relationship Between Renewable Energy Consumption And Economic Growth: The Spanish Case
Authors: Hisarcıklılar, Mehtap
Şen, Arzu
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomik gelişme
Enerji tüketimi
Elektrik gücü tüketimi
Yenilenebilir enerji kaynakları
Tüketim (Ekonomi)
Economic development
Energy consumption
Electric power consumption
Renewable energy sources
Consumption (Economics)
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki Granger nedenselliği 1980 - 2006 yılları aralığında İspanya için incelenmiştir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi için ikinci bir model kurulmuş; petrol fiyatları ve karbondioksit emisyonu gibi dışsal değişkenlerin bulunduğu diğer alternatif modeller ile bu ilişkilerin nasıl değiştiği sorgulanmıştır. Model tahmini için değişkenlerin durağanlığı birim kök, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler ise Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşim testleri ile sınanmış; son adım olarak Vektör Ardışık Bağımlılık modelleri kurulmuştur. Yapılan analizler ile sorgulanan ilişkiler arasında Granger nedenselliği olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dışsal değişkenlerin yer aldığı alternatif modellerde de sonuç aynıdır.
In this study, Granger causality between renewable energy consumption and economic growth has been examined within the range of 1980 to 2006 for Spain. A second model has been formed for the causal relation between energy consumption and economic growth; how these relations changed has been questioned with the other alternative models where external variables like carbondioxide emissions and petrol prices exist. The stationarity of variables have been examined with the unit root tests, the long run relationships between the variables have been examined with Engle-Granger and Johansen cointegration tests; as the last step Vector Autoregression models have been formed for the model estimation. The conclusion of no Granger causality has been attained with the analyses that has been applied between the questioned relations. The conclusion is the same in the alternative models where external variables exist.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12339
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412071003.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.