Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12189
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErtay, Tijentr_TR
dc.contributor.authorSezikli, Racitr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2016-10-25T14:07:18Z-
dc.date.available2016-10-25T14:07:18Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12189-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010en_US
dc.description.abstract20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojideki baş döndürücü değişimler ve gelişmeler sonucu bilgi teknolojilerinin (BT) insan hayatına girmesiyle birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş gerçekleşmiştir. Bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim işletmeleri ve çalışanları da etkilemiştir. Bankalar ve banka çalışanları da bu gelişmelerden etkilenmişlerdir. Bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı sonucu bankalarda işlem süreleri ve maliyetleri azalmakta, gereksiz iş yükü ortadan kalkmaktadır. İşler daha programlı, fonksiyonel, hatasız yapılabilmektedir. Bilgi teknolojilerinin bankalara sağladığı faydalar çalışanlara da olumlu yönde yansımaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımı; banka çalışanlarına işlerini kolaylaştırma, işlerini daha hızlı ve hatasız yapma, zamandan tasarruf ve bilgi teknolojilerine adaptasyonu kolaylaştırma gibi faydalar sağlamaktadır. Bilgisayarların uzun süre kullanılması durumunda ise çalışanlarda stres, monotonluk, ergonomik bakımdan yetersiz donanımın sebep olduğu bir takım duruş bozuklukları gibi rahatsızlıklar ve diğer iş arkadaşlarıyla olan iletişimin azalması nedeniyle ortaya çıkan sosyal izolasyon olabilmektedir. Bu çalışmada bilgi teknolojilerinin banka çalışanlarının performansı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda İstanbul ilinde bulunan 5 özel bankanın çalışanlarına rassal örnekleme yöntemi kullanılarak anket dağıtılmış ve bu anketler SPSS 18 programında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgi, bilgi teknolojileri, banka, çalışan, performanstr_TR
dc.description.abstractDizzying changes in technology and developments in the second half of 20th century with the introduction of information technology to human life was the transition to industrial society to information society. The rapid changes occurring in information technologies has affected businesses and employees. Banks and bank employees may also have been affected by these developments. Effective use of information technologies in banks as a result of decreasing processing times, eliminated unnecessary workload. Things get even more programmatic, functional, can be error-free. The benefits of information technology workers in the banks is reflected in a positive way. The use of information technology, bank employees to facilitate their work, making their work more accurate, time-saving, information technology provides many benefits in facilitating adaptation. In the case of long-term use of computers in working conditions such as poor posture can be a team. This study investigates the effects of information technologies in the performance of bank employees. In this study, 5 private banks in the province of Istanbul using a questionnaire distributed to employees and the random sampling method is evaluated by using SPSS 18 program. Key Words: Information, information technologies, banking, worker, employee, performanceen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBilgitr_TR
dc.subjectBilgi teknolojileritr_TR
dc.subjectBankatr_TR
dc.subjectInformationen_US
dc.subjectİnformation technologiesen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.titleBilgi Teknolojilerinin Banka Çalışanlarının Performansına Etkileritr_TR
dc.title.alternativePerformance Effects Of Information Technologies On Bank Employeesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.contributor.departmentEconomicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
401951017.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.