Bilgi Teknolojilerinin Banka Çalışanlarının Performansına Etkileri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2010
Yazarlar
Sezikli, Raci
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojideki baş döndürücü değişimler ve gelişmeler sonucu bilgi teknolojilerinin (BT) insan hayatına girmesiyle birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş gerçekleşmiştir. Bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim işletmeleri ve çalışanları da etkilemiştir. Bankalar ve banka çalışanları da bu gelişmelerden etkilenmişlerdir. Bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı sonucu bankalarda işlem süreleri ve maliyetleri azalmakta, gereksiz iş yükü ortadan kalkmaktadır. İşler daha programlı, fonksiyonel, hatasız yapılabilmektedir. Bilgi teknolojilerinin bankalara sağladığı faydalar çalışanlara da olumlu yönde yansımaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımı; banka çalışanlarına işlerini kolaylaştırma, işlerini daha hızlı ve hatasız yapma, zamandan tasarruf ve bilgi teknolojilerine adaptasyonu kolaylaştırma gibi faydalar sağlamaktadır. Bilgisayarların uzun süre kullanılması durumunda ise çalışanlarda stres, monotonluk, ergonomik bakımdan yetersiz donanımın sebep olduğu bir takım duruş bozuklukları gibi rahatsızlıklar ve diğer iş arkadaşlarıyla olan iletişimin azalması nedeniyle ortaya çıkan sosyal izolasyon olabilmektedir. Bu çalışmada bilgi teknolojilerinin banka çalışanlarının performansı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda İstanbul ilinde bulunan 5 özel bankanın çalışanlarına rassal örnekleme yöntemi kullanılarak anket dağıtılmış ve bu anketler SPSS 18 programında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgi, bilgi teknolojileri, banka, çalışan, performans
Dizzying changes in technology and developments in the second half of 20th century with the introduction of information technology to human life was the transition to industrial society to information society. The rapid changes occurring in information technologies has affected businesses and employees. Banks and bank employees may also have been affected by these developments. Effective use of information technologies in banks as a result of decreasing processing times, eliminated unnecessary workload. Things get even more programmatic, functional, can be error-free. The benefits of information technology workers in the banks is reflected in a positive way. The use of information technology, bank employees to facilitate their work, making their work more accurate, time-saving, information technology provides many benefits in facilitating adaptation. In the case of long-term use of computers in working conditions such as poor posture can be a team. This study investigates the effects of information technologies in the performance of bank employees. In this study, 5 private banks in the province of Istanbul using a questionnaire distributed to employees and the random sampling method is evaluated by using SPSS 18 program. Key Words: Information, information technologies, banking, worker, employee, performance
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Bilgi, Bilgi teknolojileri, Banka, Information, İnformation technologies, Banking
Alıntı