Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12179
Title: İç Mekan´da Işığın İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi
Other Titles: Light´s Impact On People´s Perception In Interiors
Authors: Köknel Yener, Alpin
Gültekin, Hatice Bürde
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: Algı
Işık
Günışığı
Perception
Light
Interior
Issue Date: 2014
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Işık iç mekanları aydınlattığı gibi insanın mekanı deneyimlemesine imkan sunar. Bu tez calışması insanın iç mekan algısı üzerinde ışığın etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 1.Giriş bölümünde tezin amacı, kapsam ve yöntemi açıklanmıştır. 2. Mekan ve Işık Algısı bölümünde, mekan - yer ve algılanan mekan arasındaki fark tanımlar üzerinden incelenmiş; mekanın algılanması ve yorumlanmasının mekan ve iç mekan tanımlarının önemli bir parçası olduğu vurgulanmıştır. Bölüm 3. Günışığı ile Aydınlatılmış İç Mekanların Algısı, günışığının özgün niteliklerinin mekanda yarattığı çeşitliliği ve mekanı oluşturan malzemelerle ilişkisinin mekansal algı üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. Bölüm 4. Yapay Aydınlatma ile Aydınlatılmış İç Mekanların Algısı, ışığın fiziksel özelliklerini - ışık miktarı, yönü, dağılımı ve ışığın parıltı farklılıkları gibi - ve bu özelliklerin Flyn ve Kelly gibi aydınlatma tasarımcıları tarafından mekan algısını değiştirmek için kullanılmasını açıklamaktadır. Bölüm, 5. Günışığı ve Yapay Işığın Bütünleştirildiği Mekanların Algısı, mekansal algının dört farklı bina tipolojisi üzerinden araştırılmasını içermektedir. Işık ve algılanan mekan arasındakı ilişki İşlev odaklı ve Atmosfer odaklı mekanlar alt başlıkları altında özetlenmiştir. 6. Ruhani Bir Tefekkür ( düşünceye dalma ) Odasının Aydınlatma Önerileri Üzerine Deneyler bölümünde, önceki bölümlerde açıklanmış, teorik bilgiler deneyler yapılarak test edilmiştir. Tez çalışması Nimbus Group GmbH gözetiminde Stuttgart, Almanya´da yapılmıştır. Deneylerin sonuçları Günışığı deneyleri ve Yapay ışık deneyleri olarak iki başlık altında açıklanmıştır. Bölüm 7 . Sonuç bölümünde, bütün çalışmadan türetilmiş sonuçlar açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler : Algı, Işık, Günışığı, Yapay Aydınlatma, Subjektif İzlenimler
There is no doubt that light enables not only making interior spaces brighter, but also helps people to experience the space. The aim of the thesis is observing light´s impact on perception of people in interior spaces. On section 1. Introduction, problem definition, aim and content of the thesis is explained. On section 2. Perception of Space and Light, difference between space - place and perceptual space is investigated through definitions underlining the fact that perception and interpretation of space is an important part of space and interior space definitions. On section 3. Perception of Daylit Interiors, variation achieved with unique qualities of daylight and its relationship with spatial materials are explained. On section 4. Perception of Artificially Lit Interiors, physical qualities of light - such as quantity, direction, distribution and luminance difference - and ways to manipulate perception of space by using these physical qualities are explained with several theories of lighting design professionals like Flyn and Kelly. On section 5. Perception of Interiors with Daylight and Artificial Light Integration, spatial perception in association with both artificial light and daylight is investigated on four different building typologies. Relationship of light with perceived spatial qualities and experienced spatial atmosphere are observed in two different groups : Function oriented interiors and Atmosphere oriented interiors. On section 6. Experimenting Lighting Design Proposals for a Conceptual Spiritual Contemplation Room, the theoretical information explained on the previous sections are experimented. The thesis study is done under supervision of Nimbus Group located in Stuttgart, Germany. Results are described under two subtitles as Daylight experiments and Artificial light experiments. On section 7. Conclusion, assumptions and outcomes derived from the whole study is explained. Keywords : Perception, Light, Interior, Daylight, Artificial Light, Subjective impression
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/12179
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418111008.pdf18.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.