Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMaktav, Deryatr_TR
dc.contributor.authorAydöner, Cihangirtr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2016-03-30T18:58:57Z-
dc.date.available2016-03-30T18:58:57Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12128-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin Kocaeli ili arazi örtüsü/arazi kullanımında yarattığı etkiler, farklı spektral ve mekansal çözebilirlikli (NOAA, ERS, LANDSAT, SPOT, IRS) uydu verileri ve yersel verilerin (jeoloji, yükseklik, toprak vb.) entegrasyonu ile analiz edilmiştir. Çalışma iki ana aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, temin edilen uydu verilerinin analizi ile yerkabuğu deformasyonları, deprem öncesi ve sonrasındaki termal anomaliler, şehir dokusu ve kıyı çizgisindeki değişimler analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise, Kocaeli ilindeki jeolojik formasyonlar, deformasyonlar, toprak sınıfları, eğim, ana ulaşım ağı ve yerleşim durumu dikkate alınarak çok kriterli değerlendirme yöntemi ile yerleşime uygunluk analizi yapılmış ve sonuçlar uydu verilerinden üretilen bilgiler ile yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the adverse effects of the earthquake of August 17, 1999 on the land use/land cover of the Kocaeli Province were analyzed through integration of (NOAA, ERS, LANDSAT, SPOT, IRS) satellite data of varying spectral and spatial resolutions with ground data (such as geology, elevation, soil and other). This study was carried out in two main stages. The first stage consisted of studies on the earth crust deformation, thermal abnormalities occurring before and after the earthquake, damages in the urban texture and changes in the coastal line through analysis of satellite data before and after the earthquake. The second stage involved settlement suitability analysis by multi criteria evaluation methodology taking into account of the geologic formations of the Kocaeli Province, land cover, soil classes, slope, main transportation network and urbanization status and the results obtained were interpreted by the information generated through satellite images.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDepremtr_TR
dc.subjectSAR interferometritr_TR
dc.subjectarazi örtüsütr_TR
dc.subjectarazi kullanımıtr_TR
dc.subjectuzaktan algılamatr_TR
dc.subjectcoğrafi bilgi sistemitr_TR
dc.subjectçok kriterli değerlendirme yöntemi.tr_TR
dc.subjectEarthquakeen_US
dc.subjectSAR interferometryen_US
dc.subjectland coveren_US
dc.subjectland useen_US
dc.subjectremote sensingen_US
dc.subjectgeographical information systemen_US
dc.subjectmulti-criteria evaluation methoden_US
dc.titleDeprem Sonrasında Uydu Verileri Ve Yersel Veri Entegrasyonu İle Arazi Örtüsü/arazi Kullanımı Analizitr_TR
dc.title.alternativeLand Cover/land Use Analysis After An Earthquake Through Integration Of Satellite And Ground Dataen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentJeodezi ve Fotogrametritr_TR
dc.contributor.departmentGeodesy and Photogrammetry Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3519.pdf33.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.