Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11867
Title: Askeri Tersaneler İçin Performans Geliştiren Bir Yönetim Sistemi Modeli
Other Titles: A Management Model That Improves Performance For Naval Shipyards
Authors: Odabaşı, A. Yücel
Kayıran, Özgür Okan
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Askeri tersane
tersane yönetimi
organizasyonel performans
tersane performansı
performans kriterleri
başarım
performans ölçümü
Naval Shipyard
Shipyard Management
Organizational Performance
Shipyard Performance
Performance Criteria
Success
Performance Measurement
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ticari kurumların karşısına istense de istenmese de bir performans göstergesi olarak çıkan ticari başarının karşılığında; kar amacı gütmeyen kamu kurumları için geçerli bir performans göstergesi olmadığından yola çıkılarak askeri tersaneler performansının ölçülebilmesi gereği düşünülmüştür. Elbette ki; daha faklı ve basit şekillerde de olsa, tüm kamu kurum ve kuruluşların başarıları da kontrol edilmektedir. Çalışmanın amacı; askeri tersanelerin organizasyonel performans ölçümümün geliştirilip, kurumsallaştırılmasıdır. Ölçümlenemeyenin sağlıklı yönetilemeyeceği fikrinden yola çıkılarak, organizasyonel performans ölçümünün gelişmesi ve kurumsallaşması nispetinde yönetsel faaliyetler sağlıklı ve açık bir yapıya kavuşacaktır. Böylece organizasyonel performans sürekli iyileşecek ve problem alanları erken tespit edilecektir. Organizasyonel performansın sürekli ölçümü aynı anda organizasyonu tepkisel bir yapıdan çıkarıp, proaktif bir hale dönüştürür. Performans ölçüm ve yönetimi, farklı teknikler, modeller ve kriterlerle kar amacı güden ya da gütmeyen her organizasyona uygulanabilir. Bu anlayış, organizasyona özgü bir biçimde tasarlanıp uygulandığında, her organizasyonun performans gelişimine katkı sağlayabilecek bir yöntemdir. Çalışmada askeri tersanelerin performansının arttırılmasına yönelik öneriler ve askeri tersane organizasyonel performans ölçümüne yönelik bir model tasarlanmıştır.
In this study assuming that non profit oriented public organizations do not have any performance criteria comparing profit oriented organizations have the obligation of being successful at profitability as a criteria; also organizational performance of naval shipyards need to be measured. Definitely, in different and simple ways, nearly all public organizations are controlled at performance. Purpose of the study is achieving an improvement and integrating the measurement of organizational performance in naval shipyards. Assuming that, as degree of measurement increase, the degree of successful management will also increase so managerial functions will have healed and cleared structure. In this way, continuos improvement at organizational performance will be achievable and fault areas can be determined earlier. Continuos measurement of organizational performance provides the organizations getting proactive instead of a reactive structure. Performance management and measurement may be integrated both profit oriented or non profit oriented organizations using different technics, models and criteria’s. If this method is originally designed and used, it will provide satisfactory improvement in organizational performance. This study contains performance improving suggestions and a model designed to measure the organizational performance of naval shipyards.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11867
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1816.pdf9.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.