Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1181
Title: Elektrik Sistem Tasarımında Harmoniklerin Giderilmesi İçin Bir Analiz
Other Titles: An Analyze For Preventing Harmonics During Electrical System Design
Authors: Tacer, Emin
Yılmaz, Murat
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: güç kalitesi
harmonik
THD
pasif filtre
aktif filtre
hibrit filtre
power quality
harmonic
THD
passive filter
active filter
hybrit filter
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, son yıllarda önemi gittikçe artmakta olan “enerji kalitesi” tanımından yola çıkılarak, bu faktöre olumsuz yönde etkileri olan harmonikler ele alınmış, harmoniklerin genel tanımlamaları yapılarak harmonik kaynakları ve bunların enerji sistemi üzerine olan etkileri irdelenmiştir. Bu bilgiler ışığında dünyada ve ülkemizde harmonikleri sınırlamak için kabul gören standartlar tablolar halinde detaylandırılarak genel bir bilgi verilmeye çalışılmıştır.Bahsi geçen tüm bu bilgiler, enerji sistemlerinde harmoniklerin yok edilebilmesi için en önemli husus olan ve harmoniği üreten yükün özelliklerinin daha iyi özümsenerek standartlarla istenen kriterlerine göre çözüme doğru şekilde varabilmek için detaylandırılmıştır. Bunlarla beraber harmonik analizi için filtre tipleri,özellikleri ve birbirlerine göre üstünlük ve eksiklikleri irdelenmiş, harmonikleri yok etmek-asgariye indirgemek adına proje tasarım aşamasında uygulanacak basit bir analiz verilmiştir. Son olarak ise bahsi geçen konulardan yola çıkılarak alınabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur.
In this study, taking into account the rapidly improving subject during last few years called as “power quality”, harmonics that is negatively effecting this phenomen is analyzed, main harmonic definitions have been given, harmonic sources and their effects to power system have been detailed. In the ligth of the aforementioned subjects, the standarts and limitations that are widely followed throughout the worlds and in our country as well have been tabled to give a general information. All the information mentioned has been summarized to give a better understanding of the load that generates and causes the harmonic so that the precautive actions for meeting the standarts can be better developed and achieved. In addition to these, filter types, their charactersitics and advantages-disadvantages with respect to each other have been detailed,and a simple analyze method have been given that can be utilized during project design stage to prevent or minimize harmonics. Finally from the point of view of mentioned subjects, precautions and possible solutions have been listed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1181
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4504.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.