Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11719
Title: Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Türkiye Kıyı Bölgeleri Yat Limanları Envanteri
Other Titles: Gis Based Inventory Of Marinas On The Coastal Regions Of Turkey
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Kalemdaroğlu, Ahmet Evrim
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: CBS
Envanter
Analiz
Zamansal analiz
Veri tasarımı.
GIS
Inventory
Analysis
Temporal Analysis
Data Design.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’nin kıyı bölgelerinde yer alan ilçelerde bulunan yat limanlarının envanteri CBS yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Grafik verileri oluşturan ilçe sınırları haritalardan sayısallaştırma yoluyla elde edilmiştir. CBS’de kullanılan öznitelik verileri için ise öncelikle veri tasarımı yapılmış ve yat limanlarına ait verilerin neler olabileceği belirlenmiştir. Veri tasarımında belirlenen yat limanlarına ait veriler yat limanlarının internet sayfaları, bilgi formları, yat limanlarının tanıtım broşürleri, çeşitli yayınlar kullanılarak elde edilmiştir. Oluşturulan envanterle Göcek Koyu’na odaklanılarak Göcek’te bulunan yat limanları ile ilgili farklı analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 1996 yılında Göcek Koyu’nda yapılmış olan su kalitesi ölçümleri değerlendirilerek, toplam koliform değerlerindeki artış ile yat sayısı arasındaki artışın birbirine paralel gittiği sonucuna ulaşılmış ve zamansal analiz yapılmıştır.
In this study, it has been aimed to constitute inventory of marinas on the coastal regions of Turkey. The graphic data which includes borders of counties on the coastal regions of Turkey have been obtained from digitized maps. A data design has been established for attribute data includes general information about marinas as coordinates, location, the name of marina etc. and service opportunities given to yachtsmen as forecast, rent a car, laundry, etc. Attributes data of marinas have been obtained from some sources as internet, information form, advertisement brochures, puplications, etc. Various analysis have been carried out about marinas of Göcek Bay. In this temporal analysis it is indicated a significant parallelism between the augmentation of yacht number and total coliform values.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11719
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8094.pdf9.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.