Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11714
Title: Bilgi Sistemlerinin Çözümlenmesi (jeodezik Bilgi Sistemi)
Other Titles: Analysing Information Systems (geodetic Information System)
Authors: Altan, Orhan
Çağlar, Yalkın
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: Jeodezik Bilgi Sistemi
Veri Modeli
Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Veri Akış Çizgeleri
Varlık – İlişki Çizgeleri
Geodetic Database System
Data Model
Database Management System
Data Flow Diagrams
Entity – Relationship Diagrams
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, jeodezik verilerin organizasyonu için yapılması gerekenler incelenmiştir. Bu bağlamda, Jeodezik Bilgi Sisteminin (JBS) çözümlenmesinde yapılan anketlerle oluşan Veri Akış Çizgeleri (VAÇ) örneklenmiştir. Bunlar yardımıyla yüksek – seviye bir veri modeli olan Varlık – İlişki (Vİ) çizgeleri oluşturulmuştur. Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) olarak MS Access 2000 yazılımının seçiminden sonra, veri modeli – tablo dönüşümü yapılmış ve fiziksel veri tabanı kurulmuştur. Bu tablolar gereksinim çözümlemelerine göre indekslenerek sanal verilerle doldurulmuştur. Son adım olarak da bu veri tabanları ile kullanıcılar arasında iletişim kuracak olan arayüzleri içeren bir yazılım hazırlanmıştır.
In this study, tasks to accomplish the task of organizing the geodetic data are held. Hence, data flow diagrams derived from interviews and used in analyzing Geodetic Information System (GdetIS) are exemplified. By means of them Entity – Relation (ER) diagrams (a high – level data model) are derived. After choosing MS Access 2000 as DataBase Management System (DBMS), ER to Relational Schema mapping is carried out to construct the physical database. According to results of the requirement analysis these tables are indexed and loaded by virtual data. As a last step a software with interfaces to link the database and the users is prepared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11714
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
826.pdf7.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.