Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11675
Title: İkincil Çelik Üretiminde Kükürt Giderme Ve Çelik Kalitesi
Other Titles: Desulphurization And Steel Quality In Secondary Steelmaking
Authors: Açma, Ercan
Özaksoy, Mehmet Gökhan
Üretim Metalurjisi
Manufacturing
Keywords: Pota metalurjisi
desülfürizasyon
kütük kusurları
Ladle metallurgy
desulphurization
billet deffects
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir ikincil çelik tesisinde, karbon çeliklerinin üretiminde, kükürt gidermeye etki eden parametreler optimize edilmiştir. Ayrıca sürekli döküm tekniği ile üretilen kare kesitli kütüklerde meydana gelen kusurlar makro ölçekte irdelenmiştir. Pota ocağında kükürt gidermeye; sıvı çelik serbest oksijen içeriği, curuf bazikliği, curuf içerisindeki FeO ve Al2O3 miktarının etkisi olduğu belirlenmiştir. Yapılan makro ölçekli incelemelere göre, kükürt giderme etkinliğinin kütük kalitesi ile ilişkisi tespit edilmiş ve çeliğin %S içeriği ile Mn/S oranının kütüklerin rombiklik ve iç yapı köşe çatlağı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, sürekli döküm sırasındaki çeliğin aşırı ısı miktarının da bu kusurlar üzerindeki etkileri belirlenmiş ve sekonder soğutma bölgesi spesifik su tüketiminin de iç yapı köşe çatlağı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun yanında, kütüklerde sıklıkla karşılaşılan diğer bir kusur olan iç yapı gaz boşluğu oluşumunun, sıvı çeliğin dökümden önceki serbest oksijen değeri ile toplam azot ve oksijen içeriğinin etkisiyle olduğu tespit edilmiştir.
In this study, parameters effecting the sulfur removal in the production of carbon steel in a secondary steel plant were optimized. Furthermore, defects constituted in square cross-sectional billets which were produced by using continuous casting techniques were investigated in macro scale. It was determined that sulfur removal from ladle furnace is related with free oxygen content of liquid steel, slag basicity, FeO and Al2O3 content of the slag. According to the macro scale investigations relation between the efficiency of sulfur removal and billet quality was determined and effects of both sulfur content and Mn/S ratio on the rhomboidity and off corner cracks of the billets were investigated. Additionally effect of excess heat quantity of the steel on the defects was designated and effect of specific water consumption in secondary cooling zone on off corner cracks was also investigated. However it is determined that the formation of another defect, blowhole which is frequently came across in billets is related to the free oxygen value of liquid steel before casting and the total nitrogen and oxygen content.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11675
Appears in Collections:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8184.pdf17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.