Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11670
Title: Hidroksiapatit Seramiklerinin Mekanik Özelliklerinin Zirkonya İlavesiyle Geliştirilmesi
Other Titles: Improving Of Mechanical Properties Of Hydroxyapatite Ceramics With Addition Zirconia
Authors: Yücel, Onuralp
Keskin, Alper Ozan
Üretim Metalurjisi
Manufacturing
Keywords: biyoseramik
hidroksiapatit
zirkonya
mekanik özellikler
bioceramics
hydroxyapatite
zirconia
mechanical properties
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, mühendislik seramiklerin şekillendirilmesinde diğer şekillendirme yöntemlerine nazaran daha düşük maliyetli ve kolay bir üretim prosesine sahip olan slip döküm yöntemi kullanılarak, HAP-TZP seramiklerinin mekanik özellikleri geliştirilmeye çalışılmış ve sonuçlar literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada; farklı oranlarda TZP ilavesi ve değişik sinterleme sıcaklıklarına göre hazırlanan karışımlar slip döküm yöntemiyle ön şekillendirilerek normal atmosfer koşullarında sinterlenmişlerdir. Daha sonra sinterlenmiş tabletlerin yoğunluk, sertlik, eğme mukavemeti ve kırılma tokluğu değerleri ölçülmüştür. Bu mekanik çalışmaların sonuçları literatürdeki değerlerle karşılaştırıldığında, beklenen değerlerin elde edilemediği ve ön sinterleme sonrasında bir sıcak presleme veya sıcak izostatik presleme işlemine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.
In this study, slip casting process was used as an ease of manufacturing process and relatively low cost according to the other commercial forming techniques. By using this forming technique, HAP-TZP bioceramic composites was studied and the results were compared with the examples given in the literature. Throughout the research, composite mixture was prepared according to slip casting parameters and formed by casting tecnique. The green blocks containing various TZP ratio were sintered at different temperatures. Mechanical characterization studies on the sintered blocks were performed. Density, hardness, bending strength and fracture toughness of the sintered tablets were determined. The results of these mechanical studies were compared with literature and it was seen that HAP-TZP composites could not be successfully produced with only this forming technique and it must be needed hot pressing or hot isostatic pressing techniques.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11670
Appears in Collections:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1146.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.