Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11622
Title: Kömür-su Karışımları Teknolojisi Ve Bu Teknolojinin Türk Kömürlerine Uygulanabilirliği
Other Titles: Coal-water Slurries Technology And Its Application To The Turkish Coals
Authors: Ateşok, Gündüz
Boylu, Feridun
Cevher Kömür Hazırlama ve Değerlendirme
Mineral and Coal Processing
Keywords: Kömür-su karışımları
kömürleşme derecesi
atomizasyon
yakma
Coal-water slurries
coalification
atomization
combustion
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kömür-su karışımları (KSK), petrole alternatif olarak geliştirilen bir yakıttır. Bu teknoloji üzerinde, geçmişte yapılan birçok araştırmada, yüksek ısıl değerleri ve düşük inorganik madde içerikleri dolayısıyla, kömürleşme derecesi yüksek olan bitümlü kömürler kullanılmıştır. Kömürleşme derecesine göre değerlendirildiğinde; ülke kömür rezervlerinin çok geniş bir dağılım gösterdiği ve kömürleşme derecesi düşük olan linyitlerin, toplam rezervin % 90’ını oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle, farklı kömürleşme derecesine sahip Türk kömürlerinin, KSK teknolojisine uygunluğunun ortaya konulması ülke kaynaklarının değerlendirilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu çalışmada, KSK teknolojisi ve bu teknolojinin Türk kömürlerine uygulanabilirliği incelenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, farklı kömürleşme derecesine sahip Türk kömürleri üzerinde, karışım hazırlama, atomizasyon ve yakma testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda, kömürleşme derecesine bağlı olarak, karışım hazırlama ve atomizasyon özelliklerinin değiştiği, ancak kömürleşme derecesine bağlı olmaksızın, farklı özellikteki Türk kömürleri ile hazırlanmış karışımların, yüksek yanma verimleri ile yakılabileceği tespit edilmiş ve teknolojiye uygunluğu ortaya konulmuştur.
Coal-water slurry (CWS) Technology introduces the new alternative fuel to petroleum. In CWS technology, high rank coals were applied in the past due to their high heating values and low inorganic material contents. The distribution of the coal reserves in Turkey shows that the reserves have large distribution as coalification and low rank lignite coals have a share of 90 %. Therefore, the investigations of CWS technology on different rank Turkish coals will be useful for introducing the application and the economy. In this study, CWS technology and its application to the different rank Turkish coals were investigated. The CWS preparation, atomization and combustion characteristics of different Turkish coals were determined. With this study, it was found that the different rank Turkish CWSs were fired with high combustion efficiencies with no effect coming from coalification although the CWS preparation and atomization characteristics were controlled by coalification. Finally, the study showed that the different Turkish coals were usable for CWS technology.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/11622
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8215.pdf13.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.