Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11598
Title: Isı Taşınım Katsayısının Sabit Veya Sıcaklığa Bağlı Olması Durumunda T Şekilli Bir Kanadın Isı Transfer Optimizasyonu
Other Titles: Optimization Of A T Shaped Fin With A Constant Heat Transfer Coefficient And With A Temperature Dependent Heat Transfer Coefficient
Authors: Özgüç, Feridun
Karabacakoğlu, Cem
Enerji
Energy
Keywords: Yapısal metot
T şekilli kanat
Constructional Method
T Shaped Fin
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kanat optimizasyonunun literatürdeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Daha sonra yapısal metot yöntemi kullanılarak ısı taşınım katsayısının sabit olması durumunda, doğal taşınım ve laminer akış koşulları altında uçları yalıtımlı T tipi bir kanadın geometrik optimizasyonu yapılmıştır. Sonuçlar elde edildikten sonra aynı inceleme ısı taşınım katsayısının değişken olması durumunda yapılmıştır. Burada ikinci mertebeden nonlineer bir denklem elde edilmiş. Makaleler yardımıyla kesin bir çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır. Her iki koşulda da son haline getirilmiş denklemler bilgisayar programı yardımıyla çözülmeye çalışılmıştır ve sonuçların incelenmesi grafikler yardımıyla yapılmıştır. Ardından grafikte görülen değerler yorumlanmıştır. Her iki koşulda da denklemlerin doğruluğu parametrelerde yapılan değişimlere cevaplarıyla test edilmiştir. Sonuçlar ayrıca literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında kullanılan yöntemin mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
In this study, the significance of fin optimisation in literature was tried to be emphasised. Then geometric optimisation of a T shaped fin with insulated tips by using construction method with constant heat transfer coefficient under natural convection and laminar flow was tried to be made. After reaching the results the same investigation was made for temperature dependent heat transfer coefficient. A two degree nonlinear differential equation was gained. An exact solution is tried to be reached by using articles. In both conditions, the final form of the equations was tried to be solved with the help of a computer program. Examining of the solutions was made with the help of the drawn graphs. After that the values that are seen in the graphs are discussed. In both conditions the trueness of the equations are tested by their response to the changes of the parameters. However the results are compared with the studies in the literature and it was seen that the results show enough convergence for engineering.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11598
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8190.pdf8.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.