Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11549
Title: Bina Kabuğunda Paslanmaz Çelik Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi
Other Titles: Study Of The Use Of Stainless Steel In Building Envelope In Point Of Sustainability
Authors: Işık, Bilge
İkiz, Serkan
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Paslanmaz Çelik
Sürdürülebilirlik
Bina Kabuğu
Hayat
Stainless Steel
Sustainability
Building Envelope
Life Cycle
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmada, koruyucu bir tabaka gerektirmeyen ve uzun yıllar boyunca hizmet verebilen bir yapı malzemesi olan paslanmaz çeliğin, bina kabuğunda kullanılarak daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir kabuk oluşturabileceği hedeflenmiştir.Dört bölümden oluşan çalışmada, giriş bölümünde konunun seçilme nedenleri, kapsam ve işlenişi ortaya konmuştur. İkinci bölümde, sürdürülebilirlik kavramı anlatılmış, dünyada bu konuda yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Sürdürülebilirliğin alt kavramları olarak ekoloji, ,insan sağlığı, ekonomi, kullanım ömrü, performans, fonksiyonellik ve estetik olarak belirlenmiştir. Üçüncü bölümde, paslanmaz çeliğin elde edilmesi, kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri, ticari boyutlandırmaları ve işleme teknikleri gibi temel özellikleri verilmiş. Daha sonra önceki bölümde belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine göre bina kabuğunda paslanmaz çelik kullanımı incelenmiştir. Anlatım sırasında değerlendirme yöntemlerine dayanarak yapılmış çalışmalardan örnekler verilmiştir. Sonuç bölümünde ise, önceki bölümde yapılan incelemelerin sonucu olarak özetlemeler yapılmış, malzeme ile ilgili avantaj ve dezavantaj olabilecek durumlar ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada eksik kalan noktalar belirtilmiş ve konunun devamı niteliğinde yapılabilecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
In the study, it is aimed to built healthier and more long lasting envelope with the use of stainless steel as a material that is durable and free of a protective coating. As it is a four-sectioned study, the first section gives the reasons for choosing the topic, the scope and the process. In the second section, the concept of sustainability has been told and continuing studies on that subject in the world is summarized. Ecology, human health, economy, service life, performance, functionality and aesthetics are assigned to be the sub-concepts of sustainability. In the third section, the basic properties like production, chemical, physical, mechanical properties, commercial product ranges and processing techniques has been given. Persuingly, depending on the sustainability criterias set in the preceding section, the use of stainless steel in the building envelope is studied. Examples on the basis of evaluation methods has been given in the text. In the conclusion, summaries from the evaluation of other sections has been done and advantageous and disadvantageous situations has been given for the material. Also missing points from the work is pointed out and suggestions for the future studies that will depend on that work has been given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11549
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8293.pdf7.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.