Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11513
Title: Yanan Binadan Karşısındaki Binaya Işınımla Yangın Yayılımının Önlenmesi İçin Güvenli Sınır Mesafesinin Belirlenmesinde Bir Model Önerisi
Other Titles: A Model Proposal Of Determination Of Safe Boundary Distance For Preventing Fire Spread From The Building In Fire To Another Facing To It By Radiation Transfer
Authors: Yılmaz, Zerrin
Serteser, Nuri
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Yangın
Işınım
Bina aralığı
Güvenli sınır mesafesi
Fire
Radiation
Building distances
Safe boundary distance.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, karşılıklı yerleştirilmiş binalar arasında yangının oluşturduğu ışınım etkisiyle binaların tutuşmaması için, bırakılması gereken güvenli mesafelerin çeşitli metotlara göre incelemesi yapılmış ve bunlardan yola çıkılarak yeni bir model ortaya konulmuştur. Yeni model ortaya konulmasının amacı; binalar arasında ışınım etkisiyle oluşabilecek yangın geçişinin önlenmesinde kullanılabilecek etkin bir metot oluşturmak ve güvenilir mesafe değerlerinin belirlenmesine olanak tanımaktır. Bu amaçla, ortaya konulan modele göre İstanbul’ dan çeşitli konut örnekleri seçilerek hem mevcut metotlara göre hem de yeni modele göre sınır mesafesi hesapları yapılmış ve bu değerler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar tartışılmış, binalar arasında ışınım etkisiyle tutuşmanın meydana gelmemesi için alınabilecek önlemler ve bundan sonra bu konuda yapılabilecek çalışmalardan bahsedilmiştir.
In this study, safe boundary distances for preventing ignition by fire radiation between the buildings facing each other are examined by some methods used for calculations and a new model is put forward by this way. The purpose of the new model is; to produce an effective method for using to prevent fire spread by radiation effect between buildings and to determine safe distance values between buildings. By this purpose, some calculations to obtain safe boundary distance values are made on some house models chosen from Istanbul by means of both the new model and by the other calculation methods and the results are compared. The basic provisions that can be used for preventing ignition by fire radiation between buildings and the studies that can be realised in the future are mentioned.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/11513
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8386.pdf9.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.