Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11447
Title: Tarihi Çevrelerde Çağdaş Bina Tasarımı: Ortaköy Ve Yakın Çevresinde Yeni Bina Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Other Titles: Contemporary Building Design In Historical Environments: Assessment Of New Buildings In Ortakoy And Its Near Vicinity
Authors: Hacıhasanoğlu, Işıl
Güler, Özgür
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Tarihi Çevre
Çağdaş Bina Tasarımı
Tarihi Süreklilik
Kültürel Süreklilik
Kentsel Kimlik
Çevresel Kimlik
Zıtlık
Taklit
Yorumlama
Yasal Düzenlemeler
Dolgu (Infill)
Çağdaş Ek
Tasarım Ölçütleri
Ortaköy
Historical Surroundings
Contemporary Building Design
Historical Continuity
Cultural Continuity
Urban Identity
Environmental Identity
Contrast
Imitation
Interpretation
Lawful Arrangements
Infill
Contemporary Additions
Design Criteria
Ortakoy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tarihi nitelikli çevrelerde yapılacak yeni bina tasarımlarının nasıl olması gerektiği ve bu tür çevrelerde tarihi ve kültürel sürekliliğin nasıl sağlanabileceği; mevcut sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin araştırılması tezin amacını oluşturmaktadır. Yeni bina tasarımlarında mevcut tarihi dokunun biçimsel ve somut değerlerinden değil, “öz”ündeki anlamı çağdaş bir anlayışla yorumlayarak yaratmaya çalışmanın ideal ve istenen nitelikte çözümlere götürdüğünü kanıtlamak da amacın başka bir boyutunu yansıtmaktadır. Yapılan literatür araştırmalarıyla elde edilen tüm bulguların mimar ve şehir ve bölge planlamacılardan oluşan bir denek grubuyla, tarihi nitelikli çevrelerde tasarlanan yeni binaların mevcut dokuyla uyumunun tarihi ve kültürel süreklilik bağlamında Ortaköy tarihi kent dokusunda, görsel bir değerlendirme çalışması yaparak incelenmesi ve ileride bu tarz tarihi nitelikli çevrelerde yapılacak yeni bina tasarımları için birtakım ölçütler saptanmaya çalışılmıştır.
The aim of this study is to investigate how to build a new building in historical environments and how to provide historical and cultural continuity in this kind of fields. Another dimension of the aim of this study is to provide an interpretation of the meaning in the essence of historical surroundings instead of commenting the formal and concrete values of historical surroundings, which will always bring ideal and required solutions. After all these inventions that were reached by researching the literature, a visual evaluation in historical urban texture of Ortakoy were done among architects and urban designers. Thus, some criteria were tried to determine to design new buildings for historical environments.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11447
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8093.pdf25.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.