Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11444
Title: Bilgisayar Ortamında Mimari Temsilin Evrimsel Süreci
Other Titles: The Evolutionary Process Of The Architectural Representation In Computer Environment
Authors: Çağdaş, Gülen
Cap, Cem
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Mimari Temsil
Teknoloji
Bilgisayar Ortamı
Temsil Süreci
Architectural Representation
technology
Computer Environment
Representation Process
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, mimarlık disiplini çerçevesinde, mimarlık teknolojisi üzerine geliştirilen yaklaşımlar ve bu yaklaşımların mimari tasarım sürecine olan etkileri irdelenmiştir. Mimari temsil, bu anlamda kurgusal bütünlüklerin kendi içlerinde ve birbirleriyle olan etkileşimlerini incelemekte, bu etkileşimlerin tasarım sürecinde yapının, soyut ve fiziksel özelliklerinin toplum tarafından anlaşılmasını sağlaması açısından önem kazanır. Çağlar boyunca, mimarlık disiplinine ait teknolojik yaklaşımlar, yapının inşa sürecine ve uygulamaya dönük yaklaşımlarının geliştirilmesi olarak algılanmıştır. Fakat mimarinin kendi içerisinde düşüncenin temsiline dair bir yaklaşımı vardır ve bu yaklaşımlar geliştikçe, bütünsel olarak mimari tasarım sürecini etkiler ve gelişmesini sağlar. Bu yüzden tasarım süreci içerisinde geliştirilen temsil sistemleri önem kazanmaya başlar ve süreç içerisinde verilen ürünlerin hassasiyeti ve kurgusal etkinliği sorgulanır. Tasarımın kendi içinde etkinliğini arttıran en önemli yaklaşımlardan birisi, ortaya konan yaklaşımların sorgulanması ve eleştirilmesidir. Eleştiri ise, yaklaşımların hassas, etkin ve anlaşılabilir bir şekilde temsil edilmesiyle mümkün olmaktadır.
In this study, within the limit of architectural profession, the approaches for the architectural technology and the effects of these approaches to the design process has been examined. In this context, architectural representation examines the speculative unifications within themselvesand that gives the importance to the society for the understanding the approaches based on building design. Within centuries, the approaches for the architectural technology has been based on the application and representation of the building in the physical environment. But there is one unified approach for the architectural representation and the development in these aprroaches effect the design process. That s why the representative system in the design process gains importance and effects the sensivity ans speculative activity of the design process. One of the main approaches in the process is the critisitation and examination of the process itself. Critisation makes the approaches more sensitive, effective and understandable way of architectural representation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/11444
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3172.pdf39.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.