Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11443
Title: Dijital Ortamda Tasarımın Mekan Kavramına Ve Kurumsal Kimlik Anlayışına Yansımaları
Other Titles: Space Concept And Corporate Identity Forming Reflections Of Digital Architecture
Authors: Çağdaş, Gülen
Türgan, İskender
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: dijital ortamda tasarım
dijital mimari
etkileşimli mekan
dijital ekonomi
marka kimliği
kurumsal kimlik
Digital design
digital architecture
interactive space
digital economy
corporate identity
brand identity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Dijital mimari ve kurumsal kimlik beraberliği son dönemde yapılan tasasrım ve mimari uygulamalarda ön plan çıkmaktadır. Mimarlar ve tasarımcılar dijital ortamların ve teknolojik yeniliklerin ışığında düşüncelerini ve projelerini gerçekleştirmektedirler. Küresel düzen ve teknolojik altyapınındüzenli olarak kendini yenilemesi hayatın bir parçası haline gelmiştir. Etkileşimli ortamlar teknolojinin değişmez ilkesini oluşturmaktadır. Mimari ve teknoloji arasındaki ilişki önem kazanmaktadır. elektronik paradigmaların ışığında öngörülen rekabet zamanla mimari ve teknolojinin uyumuna dönüşmektedir. Artık dijital ortam ve yeniliklerin ışığında mimari şekillenmektedir. yeni malzemeler ve yapım teknikleri ile etkileşimli ortamlar, programlanabilir yapılar, akıllı binalar yapılmaktadır. Kurumsal kimlik çalışmalarına ağırlık veren tüm şirketler kamusal amaçlı kullanılmak üzere çeşitli müze, fuar ve satış amaçlı yapılara önem vermektedirler. Bu binaların temel özellikleri arasında etkileşim, hız, iletişim, d,j,tal oratamda tasarım ve teknolojinin sağladığı yeni malzeme ve ortamlar ön plan çıkmaktadır. Bununla beraber toplumsal olarak yeni ihtiyaçların oluşması ve değişen ticari ve ekonomik altyapı dikkati çekmektedir. Ekonomik düzen mimari ortamda yeni ihtiyaçların ortay çıkmasını sağlamıştır. yeni yapılanma, medya teknolojileri, ve ekonomik düzen ışığında, ticari ve kültürel yaşamda köklü değişiklikleri meydana getirmektedir. Bu şirketlerin marka kimliğini yaşatmak için önemli adımları atmalarını sağlamaktadır. Toplumun tüm dikkatini çekecek ve teknolojinin son olanakları ile donatılmış dijital mimari ürünü yapılar kurumsal kimlik çalışmalarınsa ön plana çıkmaktadır. Bunun getirdiği en önemli etki uluslararası ekonominin bu gelişmeler ışığında kendine yeni teknikler ile yön çizmesidir. Çalışmanın amacı mimari, etkileşimli mekanlar, dijital ortam, teknoloji ve ekonomi ekseninde bu ilişkileri ortaya çıkartarak günümüz ve gelecek küresel yaşantısının örgütlenme ve yaşayış tarzını ortaya çıkarmaktır.
Recently, Digital Architecture and Corporate Identity cooperation are the most important thing designs and architecture constructions. Architects and designers perform, light of digital space, projects and philosophy thinking. The digital architects, a common-sense guide to using computer technology in design practice. Orderly, globalisation and technological underconstruction renovate to architecture, economy and lifestyle. Interactivespaces are the most important for architecture. Architecture and technology unity open new perception doors. Beetwen of elevtronic paradigm and architecture competition, are tranformed into architecture and technological harmony. Therefore, way of digital architecture and impressive technological developments are rebuild by architects of in the age. New materials, constructions technics, interactive space, programmable space, intelligent house, buil innew areas. Commercial companies, consider to perform corporate identity studying. The major factor, however take a build social, cultural, museum, faire and showroom, interactive space building as a goal. Building of foundations are interactice, speed, communication, new materials and using computer technology in design practice. However, social, economy, commercial and corparate identity have to be developed designing by architects and designers. Digital economy provides social and architecture changing. Developing to new constructions, bringing about a complete change in the way economy of the world. Corparate ıdentity of companies are developed by architects. Technological and digitak buildings influence to social life. According to investigation, globalisition, architecture, digital space, technology, digital economy and corparate ıdentity have changed of social, culture and lifestyle.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/11443
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2953.pdf22.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.