Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11236
Title: Amonyum Perkloratın Kristalizasyonuna Yüzey Yükünün Etkisi
Other Titles: Effect Of The Surface Charge To The Crystallization Of Ammonium Perchlorate
Authors: Bulutcu, A. Nusret
Göllü, Emre
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Amonyum perklorat (AP)
Yüzey yükü
Büyüme hızı
Çözünme hızı
Tek kristal hücresi
Ammonium perchlorate (AP)
Surface charge
Growth rate
Dissolution rate
Single crystal cell
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, amonyum perklorat (AP) kristallerinin yüzey yükü taşıyıp taşımadığı; taşıdığı durumda, kristal büyüme ve çözünme hızlarının, bu yükün şiddetinden ne ölçüde etkilendiği araştırılmıştır. Elektrostatik ayırıcıyla yapılan sınıflandırmada, AP kristallerinin belirgin bir yüzey yükü taşıdığı saptanmıştır. Yüzey yüklerine göre sınıflandırılmış kristaller kullanılarak, durgun ortamda tek kristal hücresinde yapılan ölçümler, doygunluk konsantrasyonunun, büyüme şeklinin ve bununla birlikte, büyüme ve çözünme hızlarının, yüzey yüküne bağlı olduğunu göstermiştir. Bu genel davranışın yanı sıra, düşük aşırı doygunluklarda, kristallerin farklı yüzeylerinde, aynı ortamda büyüme ve çözünme birarada görülmüş ve kristallerin, farklı yüzeylerde farklı yüzey yüklerinin bulunması nedeniyle, yönlü büyüme gösterdiği belirlenmiştir.
In this study, it’s investigated that the ammonium perchlorate (AP) crystals carry a surface charge or not and if yes, how the growth and dissolution rates of the crystals are affected by the intensity of this charge. In the classification carried out with the electrostatic separator, it’s determined that the AP crystals carry an evident surface charge. The measurements performed using the single crystal cell in the stagnant medium with the crystals classified according to their surface charges show that the saturation concentration, shape of growth and the growth and dissolution rates are dependent to the surface charge. Besides this general behaviour, in low supersaturations at different surfaces of the crystals, growth and dissolution are observed in the same medium and it’s determined that the crystals show oriented growth because of having different surface charges on different surfaces.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11236
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.