Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErk, Çakıltr_TR
dc.contributor.authorArıcan, Mehtaptr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-08T07:26:01Z-
dc.date.available2015-12-08T07:26:01Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11088-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractPedersen tarafından bulunmalarından sonra çeşitli yapılardaki makro halkalı eterler tasarlanmış ve karakterize edilmiştir. Özellikle kromoiyonofor ve floroiyonofor yapısında çeşitli makro halkalı eterlerin iyon bağlama özelliklerinin bulunmasından bu yana analitik amaçlı kromojenik makro halkalı eterler dizayn edilmiştir. Kromoforların tasarımı için Antrasen’in fotokimyası ilginç olmaları sebebiyle çalışmalarımıza ışık tutmuş olup bizi 9,10-antrakinon türevlerini araştırmaya yönlendirmiştir. 9,10-Antrakinonların türevlerinin yapıları kuvvetli asitlerle ve çeşitli sıcaklıklarda oldukça kararlı boyar maddeler olup **** ve n *** geçişleri nedeni ile UV-VIS bölgede absorpsiyon verirler. Çalışmamızda Makro halkalı eterlerin 2,3-dihidroksi- 9,10-antrakinon türevleri ilk kez sentezlenmiştir. Bu maksat ile katekol ve ftalikanhidritten çıkılarak H2SO4 bulunan ortamda 2,3-dihidroksi-9,10-antrakinon nun değişik koşullarda sentezi yapılmıştır. Daha sonra, 2,3-dihidroksi-9,10-antrakinon, polietilenglikol dihalojenür veya ditosilatları ile alkali karbonat/DMS0 bulunan ortamda kondanse edilerek 9,10-antrakinon-2,3-makro halkalı eterleri elde edilmiştir. Sentezleri yapılan makro halkalı eterlerden farklı olarak podand sentezlerine de yer verilmiştir. Hedeflediğimiz bis-antrakinon podand sentezlerini yapmak için öncelikle o-metoksi fenol bileşiği podand bileşiklerine çevrilmiştir. Elde edilen bu podand bileşiklerinin, ftalikanhidrit /ftalil klorür ile değişik katalizörler yardımı ile reaksiyona girmesi sonucunda istenilen bis-antrakinon podandlar elde edilmiştir. Reaksiyon ürünleri IR, kütle, 1H-NMR ve 13C NMR spektroskopisi ile incelenerek yapıları aydınlatılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractSeveral types of macro cyclic ethers have been designed and characterized since their discovery by Pedersen. The chromogenic macrocycles designed have been used for analytical applications since the chromo- and fluoroionophore types of macrocycles have been found to be sensitive sensors for ion binding. On the other hand, the photochemistry of the anthracene have been interesting for the design of the chromophores while the 9,10-anthraquinone derivatives were recently searched. Their aromatic bodies are quite stable in strong acids and at elevated temperatures as the dyes which exhibited the absorptions due to n*** transitions as well as **** transitions. The 2,3-(9,10-antraquinone) derivatives of crown ethers were prepared from 2,3-dihydroxy-9,10-antraquinone obtained from phytalic anhydride and pyrocathecol in conc. H2SO4. 2,3-Dihydroxy-9,10-antraquinone condensed with polyethyleneglycol dichloride or ditosylates in alkali carbonate / DMS0 and afforded 9,10-antraquinone-2,3-macrocycles in good yields. In addition to derivatives of crown ethers, Podand derivatives have also been synthesized in this work. With this purpose, Podand compounds have been synthesized from o-methoxy phenol. Later, bis-anthraquinone podands have been prepared by using the reactions of those compounds with Phythalicanhydride / phythalic chloride and different catalysts. The products were characterized with IR, MS, 1H and 13C –NMR spectra.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDihidroksi-9tr_TR
dc.subject10-antrakinontr_TR
dc.subjectmakro halkalı eterlertr_TR
dc.subjectpodandtr_TR
dc.subjectDihydroxy-9en_US
dc.subject10-antraquinonesen_US
dc.subjectmacrocyclesen_US
dc.subjectpodandsen_US
dc.title2,3-dihidroksi-9,10-antrakinon Makro Halkalı Eter Ve Podand Türevlerinin Hazırlanmasıtr_TR
dc.title.alternativeSynthesis And Podands Derivatives Of 9,10-anthraquinone-2,3-crown Ethersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKimyagerliktr_TR
dc.contributor.departmentChemistryen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1255.pdf4.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.