Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11017
Title: Erzincan Havzası 3-d Hız Yapısının Yerel Deprem Tomografisi İle Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of 3-d Velocity Structure Of Erzincan Basin With Local Earthquake Tomography
Authors: Eyidoğan, Haluk
Kaypak, Bülent
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: 3-D tomografi
Hız yapısı
Ters çözüm
Üst kabuk
Yerel deprem analizi
3-D tomography
Velocity structure
Inversion
Upper crust velocity
Analysis of local earthquakes.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: 13 Mart 1992 Erzincan depremi sonrası kaydedilen artsarsıntıları kullanarak, Erzincan havzası ve yakın çevresinin 3-boyutlu üst-kabuk sismik hız yapısının elde edilmesi, bu çalışmasının esas amacını oluşturmaktadır. Depremlere ait P- ve S- dalgalarının seyahat zamanlarından yararlanarak, bölgenin önce 1-boyutlu sismik hız yapısı elde edilmiş, daha sonra ise elde edilen bu 1-D sismik hız yapısının başlangıç modeli olarak alınmasıyla, 3 D sismik hız yapısı hesaplanmıştır. Tüm işlemlerde, yinelemeli ve eş-zamanlı tomografik ters çözüm yapan yöntemler kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda, bölgenin 3 D sismik hız yapısı elde edilerek, artsarsıntılara ait odaksal konumlar doğru olarak yeniden belirlenmiş ve bölgenin sismik hız yapısının tektonik ve jeolojik yapıyla olan ilişkisi çıkarılmıştır. Böylece tektonik ve jeolojik olarak yeriçine ait bilinmeyenler, tomografik sonuçlarla ortaya konulmuştur. Ayrıca bu sonuçlar, ileride yapılacak çalışmalar için bir kaynak niteliği taşımaktadır.
To obtain 3-Dimensional seismic velocity structure of upper crust beneath Erzincan basin and surround by using recorded afterhocks after 13 March 1992 Erzincan earthquake, is main aim in this study. Firstly 1-D seismic velocity stucture of the region was obtained by using travel times of P- and S- waves of earthquakes and then 3-D seismic velocity structure was calculated by taking obtained 1-D seismic velocity structure to be as initial model. In all processes, simultaneous iterative tomographic inversion methods were used. As results of computes, the 3-D seismic velocity structre of the region was obtained, hypocentral parameters of aftershoks were relocated accurately and relation of the seismic velocity structure of the region with tectonic and geologic structure were introduced. Thus tectonical and geological unknowns belong to underground were introduced with these tomographic results. Also these results can be a reference for future studies.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11017
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
896.pdf60.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.