Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10920
Title: İnşaat Sektöründe Değişim Mühendisliğinin Uygulanabilirliği
Other Titles: The Implementation Of Reengineering To Construction Sector
Authors: Giritli, Heyecan
Alptekin, Aslı
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: İnşaat Sektörü
Değişim Mühendisliği
Personel Yetkilendirme
Construction Sector
Business Process Reengineering
Empowerment
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, son on yılın iş dünyasında çığır açan yeni bir yönetim kavramı olan Değişim Mühendisliği irdelenmiştir. İş dünyasının tarihsel gelişimine göz atılmış, Değişim Mühendisliği ile ilgili kavram ve tanımlara yer verilerek konu ile ilgili metod ve uygulamalar incelenmiştir. Değişim Mühendisliği’ nin beşeri boyutu irdelenerek, Değişim Mühendisliği sürecinde organizasyonel yapı içinde değişim ve insan faktörünün önemi anlatılmıştır. Ve bu süreç içinde personel yetkilendirme kavramı ve konuyla ilgili ana kriterler incelenmiştir. Daha sonra İnşaat Sektörü’ nde Değişim Mühendisliği’ nin uygulanmasına girilmiş ve İnşaat Sektörü içinde insan faktörünün önemi konu edilmiştir. Alan çalışması olarak Koleksiyon A.Ş.’ nin organizasyonel yapısı incelenmiş ve proje temin süreci içinde ortaya çıkan problemler, insan faktörü açısından değerlendirilmiştir. Firma içinde personel yetkilendirme kavramını ölçmek amacıyla anket çalışması yapılmış, anket sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda ise, Koleksiyon Mobilya organizasyonu içinde yeni bir öneri geliştirilmiştir.
In the change process that the world has been going through, the organisations have to advance in change in order to compete and survive. The solutions and the business methods that were brought in for the problems during the Industrial Revolution are still being used by most companies. Today, the problems disappeared, but solutions are still alive. Business Process Reengineering, offers new solutions for today’s companies to review their processes in order to gain more flexible and dynamic structure. In the Reengineering Implications, Information Technology and the Personnel Empowerment are the two basic facilitators. In this thesis, after the search in the main themes of the reengineering concept, Personnel Empowerment theme is examined. After explaining importance of Empowerment in reengineering and the construction sector, the organisational structure of Koleksiyon A.Ş is identified and the problems that occur during the project procurement process are examined in the frame of human factor. After the empowerment questionnaire is made within the company, a new suggestion is made in the concept of Personnel Empowerment according to the result of the questionnaire.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/10920
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1111.pdf4.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.