Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10753
Title: 19. Yyda Batılılaşma Etkisinde Bir Osmanlı Semti: Kumkapı
Other Titles: Kumkapi, An Ottoman City Under The Influence Of 19.Th Century Westernisation
Authors: Özer, Filiz
Basut, Serda
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Batılılaşma
Kumkapı
azınlıklar
Westernisation
Kumkapı
minorities
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 19. yy batılılaşma hareketlerinin Osmanlı azınlık toplumundaki ekonomik ve sosyokültürel etkileri, bu etkilerin Kumkapı örneklemesiyle kentsel dokuya ve mimari çevreye nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur. Azınlık yoğun bölgelerin Batı ile olan sıkı ilişkileri sonucu değişimlerin kendini öncelikle bu bölgelerde göstermesi nedeniyle Kumkapı bölgesi araştırma kapsamında incelenmiştir. Kumkapı bölgesi, aynı zamanda yangınlar nedeniyle bu devirde gerçekleşen Batı etkisindeki düzenlemelerin uygulandığı bölgelerden biridir. Semt halkının kültürel değerlerinin ve etnik kökenin çevre şekillenmesindeki etkisi üzerinde durulmuş, yeni düzenleme ilkelerinin ve geleneksel değerlerin birbiri ile nasıl birleştirildiği haritalar yardımıyla açıklanmıştır. Bir diğer aşamada, 19. yy-da mevcut bölge mimarisinde gerçekleşen değişimler ve dönemin mimari üsluplarının bölge yapılarında kullanımı tek tek yapılar üzerinde incelenerek, bölge karakterine etkileri araştırılmıştır.
This thesis concentrates on the economic and socio-cultural effects of 19th century Westernisation movements on the Ottoman non-muslims and its reflection to planning and architecture, through the example Kumkapı. Kumkapı is chosen as it represents a central non-muslim community of Greeks and Armenians, who are said show an affinity to change and to the West. The region also is the ground of new planning applications as it was the main area of fires. The thesis emphasises the cultural structure of the area and its effect on the environmetal structuralisation. It aims to show through Kumkapı the collage of change and traditional character, that not only of Armenian but of Ottoman, through maps and buildings of the region. And also, the architectural styles of 19th century and its affects on the existing architectural caharacter of region tried to be explained by analyzing the buildings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10753
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
881.pdf13.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.