Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10643
Title: Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Doğal Gaz Uygulamaları Ve Analizleri
Other Titles: Natural Gas Application And Analyses By Using Geographic Information System
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Duran, Esin
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: CBS
Debi
Tatbikat projesi
As-built Projesi
GIS
Flow Rate
Application Project
As-built Project
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle verilerle ilgili düzenlemeler yapılmış, eldeki tüm veriler aynı formata dönüştürülerek, CBS’ ne aktarılmıştır. Seçilen bölgeye ait veriler; avan proje, mevcut alt yapılar, halihazır haritalar, tatbikat projesi ve as-built projesidir. İlk olarak avan projede seçilen pilot bölgeye ait planlanan hatlar için debi, basınç ve hız hesabı yapılarak kriterler kontrol edilmiştir. Daha sonra aynı bölge için imar planına göre ve nüfus tahmini hesap yöntemi karşılaştırılarak, uygun hesap yöntemi seçilmiştir. Nüfus hesap yönteminde kullanılan zaman 40 sene sonrasıdır.Uygun yöntem olarak seçilen yöntem imar planlarına göre ayrı ayrı debi değerleri tahmin edilmiştir. Elde edilen debi değerleri sisteme aktarıldığında, bulunan basınç ve hız sonuçlarının orta basınç sisteminde koşulları sağladığı böylece planlanan boru çaplarının toplam debiyi taşıdığı görülmektedir. Daha sonraki aşamada çalışma alanı için tatbikat projesi tasarlanmıştır. Böylece bölgedeki tüm elemanların sayıları, cinsleri ve uzunlukları as-built projesi öncesinde belirlenmiştir. Bundan sonra uygulama projesi olan as-built projesi tamamlanmış ve bu veriler CBS’ de birleştirildikten sonra öznitelik tablolarından yararlanılarak tatbikat projesi ve as-built projesi arasındaki farklar çok değişik sorgulama örnekleriyle analiz edilmiştir.
In this project, all data is converted to the same format first, and then it is transferred into the GIS. The data relating to chosen region are; etud project, present substructures, the present time maps, application project and as-built project. First of all, concerning pilot regions, which are chosen from etud project by calculating pressure, velocity and flow rate criterions are controlled for lines that are planned. After that, for the same regions according to reconstruction plan by comparing population, estimation, calculation method appropriate calculation method is chosen. In population calculation method,the time used for fourty years later. In the method that is chosen as suitable according to reconstruction plan different flow rate values estimations is done. After applying flow rate values to the system, the pressure and velocity values which are obtain match the conditions. So, it is observed that planned diameter of pipes is carrying the flow rate. After this stage application project was designed for study area so all of the element number, type and lengths are determined before the as-built project. And then, as-built project was completed and after combine data in GIS by using attribute information the differences between application project and as-built project were analyzed with different kinds of interrogate examples.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10643
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7997.pdf18.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.