Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇelik, Mehmet Sabritr_TR
dc.contributor.authorErsoy, Bahritr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-19T12:27:33Z-
dc.date.available2015-11-19T12:27:33Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10520-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000en_US
dc.description.abstractBu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada hem kesikli sistemde (şişede) ve hem de kesiksiz sistemde (kolonda) olmak üzere, kuaterner amin grubu farklı zincir uzunluğuna sahip yüzey aktif maddelerin [HTAB: R(CH3)3NBr, R:C16H33 ; TTAB: R(CH3)3NBr, R: C14H29; DTAB: R(CH3)3NBr, R: C12H25] klinoptilolit üzerine adsorpsiyon mekanizmaları detaylı bir şekilde incelenerek Modifiye Frumkin ve Langmuir modeline göre termodinamik parametreleri belirlenmiş ve böylece klinptilolit yüzeyinin modifiye edilmesinde kullanılacak yüzey aktif madde (YAM) tesbit edilmiştir. İkinci aşamada ise tesbit edilen bu YAM (HTAB) ile klinoptilolit yüzeyi modifiye edilerek organo-klinoptilolit (modifiye klinoptilolit) hazırlanmıştır. Sonra kesikli ve kesiksiz sistemde hem doğal klinoptilolit (DK) ve hem de organo-klinoptilolit (OK) üzerine , sıvı atıklarda bulunan ve toksik etkiye sahip olan anilin ve nitrobenzen türü organik kirleticilerin adsorplanma mekanizmaları incelenerek Freundlich modeline göre adsorpsiyon serbest enerjileri ve adsorpsiyon sabitleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır; I) YAM’lerin klinoptilolit üzerine adsorpsiyonu ağırlıklı olarak iyon değiştirme ve hidrofobik (zincir-zincir) etkileşim mekanizmaları ve daha az oranda da elektrostatik etkileşim mekanizmaları ile gerçekleşmektedir, II) 16 karbon zinciri ile en fazla zincir uzunluğuna sahip HTAB, 14 karbon zincirli TTAB ve 12 karbon zincirli DTAB’a göre klinoptilolit yüzeyine daha çok adsorplanmaktadır, III) Modifiye Frumkin modeline göre HTAB, TTAB ve DTAB’a ait adsorpsiyon serbest enerjisi (Gads) değerleri sırasıyla –37.64, -33.86 ve -33.74 kJ/mol’dür, IV) Kolon reaktörde elde edilen klinoptilolit üzerine HTAB adsorpsiyon kapasitesi 4.39 mg/cm3’dür, V) DK üzerine anilin ve nitrobenzen adsorpsiyon kapasitesi çok düşük düzeyde iken HTAB ile klinoptilolit yüzeyinin modifiye edilmesi ve organo-klinoptilolitin hazırlanmasıyla bu kapasite çok yüksek oranda artmaktadır, VI) Freundlich modeline göre OK üzerine nitrobenzen ve anilin adsorpsiyonu serbest enerji (G) değerleri sırasıyla –10.51 ve –4.94 kJ/mol’dür, VII) Kolonda OK üzerine nitrobenzen ve anilin adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla 0.57 ve 0.47 mg/cm3’dür.tr_TR
dc.description.abstractThis study consists of two parts. In the first part, the adsorption mechanisms of quaternary ammonium surface active agents of different chain length i.e. HTAB, TTAB and DTAB onto clinoptilolite were investigated in both batch and continuous systems. The effect of conditioning time, solids concentration, pH, concentration and temperature on the adsorption of quaternary amines onto clinoptilolite surface was systematically studied. In the second part, the clinoptilolite surface was modified by HTAB thus in order to produce organo-clinoptilolite. Then, The adsorption mechanisms of toxic organic chemicals, aniline and nitrobenzene, which are present in wastewater or underground water with organo-clinoptilolite and natural clinoptilolite were investigated in batch and continuous systems. Thermodynamic parameters using Modified Frumkin and Langmuir models were utilized to obtain the adsorption free energies and heat of adsorption. Some of the conclusions are as follows; I) The adsorption mechanisms of quaternary amines exhibit two distinct regions involving ion exchange and hydrophobic (chain-chain) interaction mechanisms; the contribution of electrostatic interaction is minimal, II) The adsorption density increases with increasing the chain hydrocarbon length, III) The adsorption free energies (Gads) of HTAB, TTAB and DTAB for modified Frumkin model –37.64, -33.86 and -33.74 kJ/mol, respectively. IV) The adsorbed amount of HTAB onto natural clinoptilolite in column is 4.39 mg/cm3. V) Adsorption capacities of aniline and nitrobenzene onto clinoptilolite is very low but when clinoptilolite surface was modified by HTAB its adsorption capacity increased significantly, VI) The adsorption free energies (Gads) of aniline and nitrobenzene onto organo-clinoptilolite for Freundlich model are -4.94 and -10.51 kJ/mol, respectively. VII) The adsorption amount of nitrobenzene and aniline onto organo-clinoptilolite in column are 0.57 and 0.47 mg/cm3, respectively. The results generally reveal the importance of ion exchange and hydrophobic interactions in the system.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYüzey aktif maddetr_TR
dc.subjectKlinoptilolittr_TR
dc.subjectOrganik Kirleticitr_TR
dc.subjectAdsorpsiyontr_TR
dc.subjectZeolittr_TR
dc.subjectSurface active agenten_US
dc.subjectClinoptiloliteen_US
dc.subjectOrganic contaminanten_US
dc.subjectAdsorptionen_US
dc.subjectZeoliteen_US
dc.titleÇeşitli Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Klinoptilolit ( Doğal Zeolit ) Üzerine Adsorpsiyon Mekanizmalarının İncelenmesi Ve Modifiye Klinoptilolit İle Sıvılardaki Non-iyonik Organik Kirleticilerin Tutulmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigating Of Adsorption Mechanisms Of Various Cationic Surface Active Agents On Clinoptilolite (natural Zeolite) And Capture Of Non-ionic Organic Contaminants In Liqueds By Modified Clinoptiloliteen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentCevher ve Kömür Hazırlamatr_TR
dc.contributor.departmentMineral and Coal Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
472.pdf10.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.