Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10517
Title: Sabit Ve Akışkan Yataklı Kolon Reaktörlerde Doğal Kil Mineralleri Kullanılarak Amonyağın Giderilmesi
Other Titles: Removal Of Ammonia By Natural Clay Minerals Using Fixed And Fluidized Bed Column Reactors
Authors: Ateşok, Gündüz
Özdemir, İbrahim Bora
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Sepiyolit
Klinoptilolit
Zeolit
Amonyak
İyon değiştirme
Adsorpsiyon
Sepiolite
Clinoptilolite
Zeolite
Ammonium
Ion Exchange
Adsorption
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada Eskişehir - Sivrihisar sepiyolit ve Manisa - Gördes kinoptilolit cevherlerinin kolon reaktörlerde ham ve atık sulardan amonyağı giderme ve rejenerasyon özellikleri incelenmiştir. Sepiyolit ve klinoptilolit numuneleri boyutlandırma işlemine taabi tutulmuş ve yapılan bütün deneylerde -2 + 1.2 mm boyut grubu kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan amonyaklı su, musluk suyu ve NH4Cl kullanılarak sentetik olarak hazırlanmıştır. Sepiyolitle yapılan deneylerde sabit yataklı ve su ile akışkan yataklı kolon reaktörler kullanılarak bunların amonyak adsorpsiyonuna etkisi incelenmiştir. Sepiyolitin rejenerasyonu için yapılan deneylerde kolon yöntemi, rejenerasyon çözeltisinin pH’sı, içerdiği tuz tipi ve miktarı gibi parametrelerin rejenerasyon verimine etkisi araştırılmıştır. En uygun rejenerasyon şartlarının pH 11.5 ve 30 g / lt NaCl tuz konsantrasyonunda sabit yatakta sağlandığı tesbit edilmiştir. Klinoptilolit ile yapılan deneylerde sabit yataklı, su ile akışkan yataklı ve hava + su ile akışkan yataklı kolon reaktörlerin amonyaklı sulardan amonyağın giderilmesine olan etkisi incelenmiştir. Amonyak adsorpsiyonu açısından klinoptilolitin, sepiyolitle karşılaştırıldığında yaklaşık 7 kat daha iyi bir adsorban olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, on column reactors, the ammonium removal from waste waters and regeneration properties of Eskişehir – Sivrihisar sepiolite and Manisa – Gördes clinoptilolite were investigated. Sepiolite and clinoptilolite samples were classified and -2 +1.2 mm size group was used in all experiments. The waste water used in the experiments was prepared using NH4Cl in tap water. In the experiments generated using sepiolite, the effect of fixed bed and water supported fluidized bed column reactors on ammonium adsorption was investigated. In regeneration experiments, the effect of column type, pH, the type and quantity of salt used, on regeneration efficiency was investigated. Optimum regeneration conditions were obtained at pH 11.5, 30 g / l NaCl and fixed bed. In the experiments generated by using clinoptilolite, the effect of fixed bed, water supported fluidized bed and water + air supported fluidized bed columns, on the removal of ammonium from waste waters is investigated. Clinoptilolite was fonud to be a superior adsorbent for ammonia compared to sepiolite.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10517
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161.pdf4.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.