Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10425
Title: Akıllı Binalar Ve Alt Sistemlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Model
Other Titles: An Evaluation Model Suggestion On Intelligent Buildings And Their Subsystems
Authors: Şener, Sinan Mert
Oflaz, Kurtuluş
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Ekoloji
Sürdürülebilirlik
Akıllı Binalar
Ecology
Sustainability
Intelligent Buildings
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada birinci bölümde çalışma konusuna bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde ise sürdürülebilirlik ve ekoloji kavramlarının mimari tasarıma etkileri tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, akıllı binaların tanımı yapılıp, akıllı binaların tarihi ve çalışma organizasyonların akıllı binalara etkileri irdelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, akıllı binalarda kullanılan teknolojiler ve alt sistemler üzerine yoğunlaşılmıştır. Beşinci bölümde, mimaride sürekli tartışılan bina akıllılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla ortaya atılan metodolojilerden bazıları incelenmiş olup, akıllı bir binanın nasıl oluşturulabileceği konusunda öneriler sunulmaktadır. Altıncı bölümün içeriği, akıllı bina sistemlerinin mimari planlamaya etkileri ve akıllı bina uygulama örneklerinin irdelenmesidir. Bunlara ek olarak altıncı bölümde akıllı binaların ve alt sistemlerinin değerlendirilmesine yönelik bir modelde ortaya konmuştur. Yedinci bölümde ise, bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ve akıllı binaların geleceği tartışılmakta, gelecekte mimarın rolüne yönelik tahminlerde bulunulmaktadır.
In the first part of the study, an introduction is made to the study. In the second part of it, effects of ecology and sustainability in architecture are argued. In the third part the definition of intelligent buildings occured in terms of ecology and sustainability is made and their history and effects on business organisation. In the fourth part, technologies used in intelligent buildings are examined. In the fifth part, level of intelligence in buildings, some of methods to determine level of intelligence are examined and made suggestions on how an intelligent building should be. Content of the sixth part is effects of intelligent building subsystems on architectural design and some examples of it. In addition to this, an evaluation model is introduced for intelligent building subsystems. In the seventh part, subjects being as a result of this study and the future of intelligent building is argued and predictions to architects role in future are made.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10425
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7987.pdf15.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.