Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYürekli, Ferhantr_TR
dc.contributor.authorBükülmez, Cüneyttr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-18T15:21:09Z-
dc.date.available2015-11-18T15:21:09Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10376-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000en_US
dc.description.abstractBu çalışma 1931’de Türkiye’de yayına başlayan ‘Arkitekt’ dergisi ile ilgilidir. Burada çalışmada ele alınan süreç 1930’ların başından 1940’ların başına kadar olan bir dönemi kapsamaktadır. Bu süreç itibariyle modernitenin tarihsel gelişimi ortaya konmuş, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yapısındaki değişimlerle ilişkili olan Türkiye’nin modernleşme süreci ele alınmıştır. Türk modernleşmesi tarafından referans alınan Batı medeniyetinin modernleşmesi incelenirken ‘yenilik’, ‘modernite’, ‘modernizasyon’, ‘Batı toplumu’ gibi çalışmamızda sık kullanılan kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. ‘milli-kimlik’, ‘milliyetçilik’ gibi kavramlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimleri doğrultusunda tanımlanmaya çalışılmıştır. Arkitekt dergisini o dönemde çıkan tek mimari periyodik olarak ele aldığımızda, seçilen makalelerde ortaya konan fikirler o dönemin tartışmalarını ve problemlerini bize yansıtmaktadır. Buna ek olarak yazılarda yer alan fikirler bize göstermektedir ki dönemin birçok mimarı, günümüzde hala geçerliliğini koruyan ve günümüz mimari tartışmalarının temelini oluşturan birçok kavramların farkında olup bu fikirleri toplumun ilerlemesi yönünde ortaya koymuşlardır.tr_TR
dc.description.abstractThis study is related with a periodical edition ‘Arkitekt’, that began to be released in 1931 in Turkey. Here, time section in the study is taken from the beginning of 1930’s until the early 1940’s. In this section, historical development of modernity process is stated, furthermore, Turkey’s modernization process which is related with the change in the state structure of Ottoman Empire is taken into consideration. While exploring Western civilizations’ modernization process –taken as a reference by Turkish modernization-, concepts like; ‘newness’, ‘modernity’, ‘modernization’, ‘western society’, that are frequently used during study are tried to be explained. Concepts like ‘national identity’, ‘nationalism’ are tried to be identified upon the idea of Turkish Republic’s revolutions. Since ‘Arkitekt’ was the only architectural periodical of its time, ideas in the articles we selected reflects discussions and problems of their time. Also ideas in the articles show that, at that time, most of the architects are aware of universal concepts that are still popular and important in architectural discussions of our daily world.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectModernitetr_TR
dc.subjectmodernizasyontr_TR
dc.subjectyeniliktr_TR
dc.subjectmilli-kimliktr_TR
dc.subjectmilliyetçiliktr_TR
dc.subjectModernityen_US
dc.subjectmodernizationen_US
dc.subjectnewnessen_US
dc.subjectnational identityen_US
dc.subjectnationalismen_US
dc.title1930’larda Arkitekt Dergisi’nde Mimari Metinlertr_TR
dc.title.alternativeArchitectural Articles In Arkitekt In 1930’sen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBina Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentBuilding Technologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1208.pdf14.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.