Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10375
Title: Konut Alanında Endüstrileşmenin Sorunları Ve Geleceği
Other Titles: Future And Problems Of Industrialization In Housing
Authors: Kulaksızoğlu, Erol
Ercan, Şenol
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Endüstrileşmiş yapım sistemleri
konut
değerlendirme kriterleri
Industrial production systems
housing
evaluation criterions.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, konut alanında endüstrileşmenin sorunları ve çözüm olanakları araştırılmıştır. Endüstrileşmenin gelişimi, endüstrileşmiş sistemler ve yaklaşımlar incelenmiştir. Nüfus artışı, göç, doğal afetler ve savaşlardan dolayı konuta sürekli bir ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve üretimde hız, kalite ve ekonomiye ulaşmak için endüstrileşmiş yapım teknolojilerini kullanmak zorunludur. Fakat bu sistemlerin kullanımını engelleyen bir takım sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle sorunların çözümü için bugün ve gelecekte yapılması gereken çalışmalar araştırılmıştır. Yeni yapım teknolojileri geliştirilmesinin önemi anlatılmıştır. İleriye dönük çalışmaların planlama ilkeleri açıklanmıştır. Uygun yapım teknolojilerinin seçiminde kullanılması gereken değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Endüstrileşmiş yapım teknolojilerinin konut yapımında yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla devlet, kamu kuruluşları, özel sektör ve öğretim kurumlarının birlikte çalışması gerektiği saptanmıştır.
In this study problems and solution possibilities of industrialization in housing are researched. Development of industrialization, industrial systems and approaches are examined. Houses has been needed permanently because of increase in population, migration, natural hazards and wars. Industrial production technologies must be used to answer the necessities of velocity, quality and economy in housing constructions. But there are some problems to obstruct the using of industrial systems. Because of that, for solving problems, today and future works are researched in this thesis. Importance of developing principles new construction technologies are described. Planning principles are explained for working future. Evaluation criterions are defined to choose suitable production technologies. Industrial production technologies have to be used widely in housing construction. That’s why the government, public utilities, private enterprise and education associations and foundations have to study together harmoniously.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10375
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1180.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.