Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10348
Title: 20. Yüzyıl Mimarlık Ortamına Eleştirel Bir Yaklaşım
Other Titles: A Critical Approach To The Architectural Medium Of The 20.Th Century
Authors: Yürekli, Hülya
Kocagil, Lerzan
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Modernizm
Postmodernizm
Pluralizm
Dekonstrüktivizm
Modernism
Postmodernism
Pluralism
Deconstructivism
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 20. yüzyıl mimarlık ortamına eleştirel bir bakış açısı getirmek, özellikle bilim-sanat-felsefe üçlüsünün ortaçağdan günümüze geçirdiği değişim bağlamında mimarlık ile ilişkilerinin kurulmasına zemin hazırlamak amaç edinilmiştir. 20. yüzyılda batı toplumlarında oluşan sosyo- kültürel yapılanma ve bu yapılanmanın disipliner bağlantılarının kurulması tezin ana kurgusunu oluştumuştur. Yüzyılımızın en önemli iki yaklaşımı olarak kabul edilen modern ve postmodern yapılanmaların felsefi boyutta tartışmaya açılmaları ve 1980 sonrası batı mimarlığında ulaştıkları nokta tezde tartışılmış ve ‘80 sonrası oluşumlar disiplinler arası ilişkiler bağlamında irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ‘80 sonrası mimarlığının disiplinlerarası yaptırım gücü ortaya konmuştur. Varılan sonuç aynı zamanda ileriye dönük mimari yaklaşımları tartışmak için de bir taban oluşturmuştur.
The purpose of this study is, in the context of the relations among science-philosophy, architecture, to scrutinize the sociocultural public structure with an evolution from the enlightenment era to our days and to evaluate the medium of criticism, especially in respect to architecture. This evolution process is taken into consideration together with outlines and basic ideologies of modern and post-modern trends. The debates especially brought to the agenda in connection with modern / postmodern concepts, and intended to discuss the sociocultural evolution process in the context of pluralistic and deconstructive approaches. In this context, it can be said that as long as the cultural and economic structure of the western societies do not change, postmodernism shall govern. The architecture at the same time will continue to build bridges between disciplines and provide more pluralistic perspectives to the individuals and society.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10348
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1120.pdf5.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.