Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10337
Title: Afet Konutlarında Mimari Tasarım Sürecinin Kullanıcı İhtiyaçları Bağlamında İrdelenmesi
Other Titles: Analysis Of Architectural Design Process Of Post-disaster Houses In The Context Of Occupants Needs
Authors: Ünlü, Alper
Enginöz, Evren Burak
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Afet konutları
Konut hoşnutluğu
Konut tercihi
Tasarım ölçütleri ve değerlendirmesi
Disaster houses
Residential satisfaction
Housing preference
Design criteria and evaluation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Afet sırasında yitirilenler karşısında insanoğlu, hayatını yeniden devam ettirmek adına çaresizlik içinde kalmaktadır. Afetzedelerin sosyo-ekonomik yaşamını yeniden düzene sokabilmek için afet sonrası uygulanacak düzenlemeleri belirlemek gerekmektedir. Afet sonrası yeniden oluşturulacak konut ve yerleşim alanları, bu düzenlemelerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.Ancak afetzedelerin yaşadıkları eski kent veya kırsal yerleşimlerinin gerektirdiği yaşam koşullarına ve sosyo-kültürel yapılarına bağlı olarak afet sonrası konutlarıyla ilgili farklı beklentileri ve/veya tepkileri olabilmektedir. Bu nedenle afet sonrası yeniden oluşturulacak kent veya kırsal yerleşimlerde kullanıcı niteliğine uygun, gereksinimlerini ve beğenilerini karşılayabilen afet sonrası konutların tasarımlanması tezin amacını oluşturmaktadır. Tez kapsamında önerilen model yardımıyla tamamlanan her afet konutu tasarımından elde edilen sonuçlara bağlı bilgi ve deneyimlerin tasarım girdisi olarak toplanarak bir sonrakine aktarıldığı ve her defasında afet konutlarıyla ilgili tasarım parametrelerinin yenilendiği bir tasarım döngüsü oluşturulacaktır.
For the sake of survival, human beings become helpless in overcoming the big loss when they go through in post-disaster period. In order to re-organize the social and economical life of survivors, the post-disaster period recovery actions should be identified in detail. The construction of post-disaster houses and settlement areas play important roles in these actions. However, the survivors or post-disaster occupants may have different expectations from their post-disaster houses in relation to their living conditions, social and cultural structures that are required by their previous urban or rural settlements. Therefore, the objective of this thesis is to introduce a new perspective on the “design” of the post-disaster houses in rural or urban areas that is appropriate for the user background, needs and preferences. Within the help of proposed model in the thesis, a new design input as knowledge and experience of each post-disaster house construction should be transferred to the next design models.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10337
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3462.pdf35.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.