Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10328
Title: Kentsel Bileşenleri Ve Kıyı Kenti Kimliği Bağlamında İstanbul’un Öznel Ve Nesnel Değerlendirmesi
Other Titles: Objective And Subjective Evaluation Of Istanbul In The Context Of Its Coastal City Identity And Urban Components
Authors: Yürekli, Hülya
Erkök, Fatma
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Kent
Kıyı kenti
İstanbul
Kentsel yapı
Kent kimliği
Kentsel analiz
City
Coastal City
İstanbul
Urban Structure
Urban Identity
Urban Analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma İstanbul’u bir kıyı kenti olarak değerlendirmeyi amaçlar. Kent, nesnelden öznele doğru derecelenen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Kenti oluşturan bileşenleri belirlemek amacıyla, genel kent anlayışları ve tanımlarından yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda, 52 tanım ve ifade değerlendirilerek, ağırlık verilen kavram ve ifadeler elde edilmiştir. Bu kavramlar bir matris ve gruplama şeklinde biraraya getirilmiştir. Gruplamada kavramlar; kentin “uygarlığı”, “kaynakları ve sistem”i, “düzen”i, “doğa”sı ve “hareket”i olarak 5 ana başlık altında toplanmıştır. Seçilen kavramlarla kıyı kenti; yere bağlı, doğal, açık, hareketli, akışkan olarak tanımlanmıştır. Kıyı kenti özellik ve karakteriyle ele alınmış, coğrafi açıdan bir tipoloji yapılmıştır. İstanbul, kıyı kenti özellikleriyle irdelendiğinde, sorunların çözümünde değişim sürecinde dünyadaki kıyı kentlerinin model oluşturması uygun bulunmamıştır. İstanbul için mimarlardan çeşitli kişisel görüşler alınmış ve İstanbul için öngörülen ayırdedici özelliklerin geçerliliği aranmıştır.
The thesis intends to consider and evaluate İstanbul as a coastal city. The city is considered by an evaluation characterised by a gradation from an objective to a subjective aspect. To define components forming the city, general city conceptions and descriptions are assessed. 52 city definitions and statements are evaluated and emphasised concepts and statements are obtained. These concepts are brought together in a matrix and grouping form. Concepts are grouped in 5 topics; the “sources and system”, the “nature”, the “order”, the “movement” and the “civilization” of the city. With the chosen concepts coastal city is defined as; related to place, natural, open, active, and fluid. Coastal City is examined with its properties and a geographical typology is formed. When İstanbul was questioned by its coastal city properties, cities in transition process in the world are not found likely to form a model for its problems. Various personal views are obtained from architects and the validity of the distinguishing characteristics of Istanbul are addressed.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10328
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1307.pdf30.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.