Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10200
Title: Deprem Sonrası Jeodezik Altyapı Hasarlarının İncelenmesi
Other Titles: Analysis Of The Post-earthquake Damages Of Geodetic Infrastructure
Authors: Çelik, Rahmi Nurhan
Aliosmanoğlu, Şebnem
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: GPS
WGS84
TUTGA
Yer Kabuğu Hareketleri
Ülke Nirengi Ağı
GPS
WGS84
Turkey National GPS Network
Earth Crustal Motions
National Triangilation Network
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Uydu sistemlerinin geliştirilmesi sonucunda prezisyonlu koordinat sistemleri ve referans ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi kolaylaşmıştır.Global, üç boyutlu yüksek doğruluklu uniform bir referans ağı jeodezik ve jeodinamik araştırmalardan bilgi sistemlerine kadar bir çok konuda jeodezik altyapı teşkil edip prezisyonlu sonuçlar elde edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Ülkemizde mevcut nirengi ağının çalışmaları 1942 yılında başlamış ve Avrupa Datumu (ED50)’ye dönüştürülmüştür.Ülke Nirengi ağı distorsiyonlu olması (ölçek ve yöneltme sorunları) ve ülkenin jeodinamik yapısı nedeniyle ağın kabuk hareketlerinin etkisi altında kalmasından dolayı güncel gereksinimi karşılayamamaktadır. Bu çalışmada Adapazarı bölgesinde GPS tekniğiyle deprem sonrası nokta hareketleri Ülke nirengi ağının güncel gereksinimi karşılayamamasından dolayı WGS84 datumunda karşılaştırılmış ve böylece bölgedeki kayıklıklar hakkında bir yaklaşımda bulunulmuştur ve bu belirsizlikler ve sorunlar yorumlanmıştır. Ayrıca GPS tekniği ve datum kavramı açıklanmış, Ülke GPS Ağı TUTGA hakkında bilgiler verilmiş ve Türkiye’yi etkileyen yerkabuğu hareketleri ve jeodinamik çalışmalar hakkında ön nitelik taşıyan bilgilere yer verilmiştir.
As a result of the developments in satellite systems, the constituon and the developments of precise coordinate systems and reference frames have been simplified. A global,high accurate three dimensional uniform reference network forms a geodetic infrastructre that has a great role in obtaining precise results in a big variety of topics starting from geodetic and geodynamic research to geograpic information systems. In our country the first work for the presents trigulantion network had been started in 1942 and has been transformed to Europen Datum 1950 .National triangilation network has been distorted (scale and orientation problems) and is under the effects of crustal motions due the geodynamic structure of the country. In this essay, the post earthquake point motions obtained by GPS tecnique in Adapazarı region have been compared in WGS84 datum, thus some approximations about the shiftings in the so-called region have been done.The uncertainties and the problems that have been faced in these approachs have been interpreted . In addition, GPS tecnique and the datum concept has been described, some information about national GPS network TUTGA has been given,and some prior information about crustal motions that effect Turkey and about geodynamics works has been placed in order to make the applications more comprehensible.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10200
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2195.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.